علت اصلی کاست شدن ورق با بیانی ساده به قرار زیر است:

وقتی کاغذ رطوبت جذب می کند منبسط می شود و وقتی که رطوبت را از دست بدهد منقبض می شود.

حرارت دادن به کاغذ خروج رطوبت به کاغذ را تسریع می کند وقتی که دو لاینر با هم ترکیب شدند(در مورد مسئله کاس همواره باید به لاینرها معطوف شود) و یکی از آن دو  لاینر بیشتر از لاینر دیگر رطوبت داشته باشد لاینر مرطوبتر در برابر حرارت بیشتر منقبض شده و ورق در همان جهت لاینر مرطوب کاس می شود.

برخی از لاینرها بر حسب آنکه طریقه ساخت و تولید آنها چگونه بوده و یا از چه مواد اولیه ای ساخته شده اند (از چه نوع ضایعات کاغذ و یا خمیر کاغذ و غیره) درجه انقباض بیشتر یا کمتری دارند.

لاینرهایی که با ماشین کاغذسازی سیلندرتایپ Cylinder Type تلید شده اند در مقایسه با لاینرهای تولید شده روی ماشین Four Drinier Type  بیشتر کاس می شوند.

بایستی بخاطر داشت که ( کاسی در دو طرف همان لایتری که رطوبت را از دست میدهد اتفاق می افتد).

هنر تولید ورق صاف و بدور از کاست در این است که نسبت خروج رطوبت از دو لاینر را با هم برابر نمائیم به گونه ای که یک لاینر بیشتر از لاینر دیگر منقبض یا منبسط نشود و در موقع خروج ورق از ماشین مقوا سازی لاینرهای دو طرف به یک اندازه منقبض یا منبسط شده باشند.

پس همیشه بایستی توجه داشت که رطوبت لاینرهای دو طرف ورق را یکسان تنظیم کنیم. منظور از لاینرهای دو طرف یعنی لاینر سر دستگاه چسب و لاینر اولین سینگل فیس است (مثلا C فلوت) کاسی همچنین به علت نابرابر بودن فشار کششی که روی لاینر طرفین (سطح رویی و سطح زیرین ورق) ایجاد می شود و یا ما ایجاد میکنیم اتفاق می افتد. همچنین مثلا اگر جک کاغذ از حالت موازی خارج شود (یک فک پایین تر از فک دیگر بوده و محور کاغذ کاملا با افق برابر نباشد) کشش دو سمت کاغذ (سمت متصدی و سمت موتور ) با هم فرق داشته و کاغذ از یک طرف بیشتر کشیده می شود این حالت موجب بروز کاس پیچیدگی ورق می شود.