بازاریابی فرایندي است که طی آن نیاز مصرف کننده شناسایی و کالای مورد نیاز، تولید شده و به گونه اي به دست مشتري می رسد که رضایت وي جلب و روابط بلندمدت و سودمند دوطرفه اي با وي برقرار شود. در هر مرحله از این فرایند تلاش شرکت بر این است که بهتر از رقباي خود عمل نماید به گونه اي که بتواند در بازار سهم بیشتري از مشتري نسبت به رقباي خود به دست آورد.

بسته بندی محصول

در ادبیات بازاریابی بسته بندي به عنوان بخشی از محصول و برند در نظر گرفته می شود هرچند در این میان هریک از صاحبنظران دیدگاه هاي خاص خود را نیز مطرح می نمایند، به عنوان نمونه، برخی بسته بندي را به عنوان یک مشخصه محصول می دانند ولی برخی دیگر بسته بندي را به عنوان یک عنصر خارجی محصول معرفی می نمایند و این بدین معنی است که بسته بندي هرچند یک مشخصه مرتبط با محصول است لیکن، یک بخش از محصول فیزیکی نمی باشد.
در بسته بندي کالاها و فرآورده هاي اهداف مختلفی دنبال می شود که مهمترین آن حفظ سلامت کالا از گزند عوامل گوناگون مانند تغییر آب و هوا، ضربه پذیري، فساد پذیري و مسائل زیست محیطی است. غالباً آنچه در بسته بندي بیشتر مورد توجه می باشد، بسته بندي کالاها براي مصرف کنندگان نهایی است که تأثیر بسزایی در جلب مشتریان دارد به همین جهت در اینگونه بسته بندي ها، مسأله اطلاع رسانی اهمیت خود را نشان می دهد. باید دقت داشت که انسان تحت تأثیر زیبایی، واژه هاي ساده و محکم، رنگ و تصویر قرار می گیرد و ترکیب بهینۀ این گونه عوامل در طراحی بسته بندي می تواند موفقیت در فروش را براي بنگاه تولیدي به ارمغان آورد. حتی کالاهاي کم ارزش با بسته بندي نفیس و زیبا، ایجاد انگیزه براي خریدار می کند.

Lanna Spa Soap Leaf Packaging XX e1601540373384
بطور کلی زمانی بسته بندي را می توان موفق دانست که جاذبه هاي ذیل را داشته باشد: جاذبه کلام، جاذبه طراحی، جاذبه حفظ و نگهداري محتوي، جاذبه کمیت و کیفیت مناسب، جاذبه تبلیغات و جاذبه قیمت. کالاي بسته بندي شده وقتی چشمگیر است که خریدار بتواند آنرا با سرعت میان صدها بسته موجود در یک سوپرمارکت و یا فروشگاه بزرگ پیدا کند و بپسندد. چه بسا اتفاق می افتد که خانمی در میان راهروهاي یک سوپرمارکت قدم می زند و قصد خرید چیزي را دارد، ناگاه بسته بندي و یا مشخصات یک کالا توجه وي را جلب می کند. به طوري که بدون اینکه نام آن کالا در صورت خریدش باشد ناخودآگاه و بدون تفکر آن را برمی دارد. این چشمگیري ممکن است بزرگی بسته، رنگهایی که در بسته بندي بکار رفته است، نوشته هاي روي بسته و یا هر چیز دیگري از این نوع باشد. 

می توان اظهار داشت که به طور کلی بسته بندی مواد غذایی، اندازه بسته بندی ها، فرم بسته بندی، طرح بسته بندی، رنگ و جنس بسته بندی، فرآورده های غذایی موجود در بسته بندی و استحکام بسته بندی محصول بر افزایش میزان فروش تاثیرگذار است.

30
اولویت بندي جنس بسته بندي براي افراد نیز عبارتست از: شیشه، پلاستیک، فلز، مقوا و کاغذ. نتایج نشان داد که بسته بندي شفاف فرآورده هاي غذایی تأثیر بر افزایش فروش آن دارد.در این نتایج بدست آمده اولویتها به ترتیب عبارتند از: بسته بندي در ظروف شفاف، جنس، استحکام، رنگ، طرح، فرم، اندازه بسته بندي و استفاده از ظروف کاربردي.

 

منبع: پایگاه مرکز اطلاعات علمی جهاد دانشگاهی