اخیرا خیلی از مصرف کننده های ورق و کارتن از مقاومت و کیفیت پایین خط کریز ناراضی هستند.

با توجه به این که در سالیان گذشته حجم زیادی کاغذ کرافت ( کاغذی که از پالپ یا خمیر بکر برگرفته از چوب) وارد کشور میشد و در پی آن شرکتهای کاغذ سازی کشور از آخال مرغوب تری جهت تولید کاغذ استفاده میکردند .

ولی متاسفانه با بالا رفتن قیمت ارز و عدم ورود حجم زیادی کاغذ کرافت و بازیافت مکرر آخال داخلی هر روزه شاهد پایین آمدن کیفیت الیاف موجود در این چرخه میباشیم.

شرکتهای کاغذ سازی با آهار زدن روی کاغذ در سایز پرس تا حدی کمک میکنند ضعف کوتاهی الیاف جبران شود ...

اما آنها برای تولید کاغذ مرغوب نیاز به آخال با الیاف بلند دارند .

زمانی در باکو ،کاغذ روس را مصرف میکردیم که با صحنه جالبی مواجه شدم که طول الیاف کاغذ کرافت کتلس تا ۲۲ میلیمتر بود .

باید توجه داشته باشیم استاندارد بازیافت الیاف در دنیا حدود ۱۶ میلیمتر میباشد چون با هر بار بازیافت کاغذ الیاف ریز و ریزتر میشوند و در تارو پود کاغذ ضعیفتر ایفای نقش میکنند .

با توجه به این گفته ها راهکار چیست؟

1 - از ورق سازها و کاغذ سازها خرده نگیریم ،چون مقصر اصلی عدم ورود الیاف بکر به میزان کافی به چرخه صنایع سلولزی میباشد.

2 - توجه روی یکنواختی فشار خطها

3- متعادل بودن درصد رطوبت محصول

با این راه کارها ترکیدگی خط تا در ورق کارتن کمتر میشود.

نویسنده : مهندس امیر سرخیل