کاس شدن محصول به دلیل عدم تعادل رطوبت بین لایه ها ایجاد میشود .

 شما یک ترازوی قدیمی دارای دو کفه را در نظر بگیرید،اسم این ترازو را بگذارید ترازوی توازن رطوبت .

 در حالتیکه رطوبت محصول سمت single facer با لایه زیرین سمت double facer متوازن نباشد ورق موجدار میشود .

 مهم نیست که ورق خیس یا خشک یا متعادل باشد .تنها دلیل موجدار (کاس) شدن ورق عدم توازن رطوبت دو طرف میباشد

 اون ترازوی فرضی که گفتم را بیاد آورید .

برای حل مشکل یک سمت را با اضافه کردن بار چسب و کم کردن سطح تماس کاغذ با pre heater رطوبت دهید و کفه دیگر ترازو را عکس این کارهایی که گفته شد را انجام دهید .کمی صبر کنید تا نتیجه مشخص شود .

از دو حال خارج نیست یا بهتر میشود یا بدتر

اگر بهتر شد که همین را ادامه دهید و اگر وضع بدتر شد عکس این کارها را انجام بدهید تا توازن در کفه های ترازوی فرضی رطوبت ایجاد شود .

نوع دیگر کاس شدن ورق معروف به کاس s میباشد،که رطوبت یک سمت ورق با سمت دیگر متوازن نیست.

این حالت میتواند بخاطر موازی نبودن سیلندر glue roll با cliner roll همچنین corrugated roll یا نقص در دقت و سلامت این  سیلندر ها باشد .

در کل برای رفع کاس شدن ورق با دقت نظر در موارد بالا بدنبال ایجاد توازن رطوبت در بین لایه های کاغذ باشید .

ورقهای کاس شده در ماشین flexo printer  براحتی feed نمیشوند و ضمن بالا رفتن درصد ضایعات از کیفیت و کمیت محصول تولید شده بشدت میکاهد .

تنها راهکار همچین اشکالی شکستن ورقها توسط اپراتور یونیت فیدرمیباشد که تا حد امکان ورقهای معیوب قابل استفاده شوند .

نویسنده: امیر سرخیل