کاس شدن محصول به دلیل عدم تعادل رطوبت بین لایه ها ایجاد می شود.

 شما یک ترازوی قدیمی دارای دو کفه را در نظر بگیرید،اسم این ترازو را بگذارید ترازوی توازن رطوبت.

 در حالتی که رطوبت محصول سمت single facer با لایه زیرین سمت double facer متوازن نباشد ورق موجدار می شود.

 مهم نیست که ورق خیس یا خشک یا متعادل باشد .تنها دلیل موجدار (کاس) شدن ورق عدم توازن رطوبت دو طرف می باشد

 اون ترازوی فرضی که گفتم را بیاد آورید.

برای حل مشکل یک سمت را با اضافه کردن بار چسب و کم کردن سطح تماس کاغذ با pre heater رطوبت دهید و کفه دیگر ترازو را عکس این کارهایی که گفته شد را انجام دهید .کمی صبر کنید تا نتیجه مشخص شود .

از دو حال خارج نیست یا بهتر میشود یا بدتر

اگر بهتر شد که همین را ادامه دهید و اگر وضع بدتر شد عکس این کارها را انجام بدهید تا توازن در کفه های ترازوی فرضی رطوبت ایجاد شود .

نوع دیگر کاس شدن ورق معروف به کاس s میباشد،که رطوبت یک سمت ورق با سمت دیگر متوازن نیست.

این حالت میتواند بخاطر موازی نبودن سیلندر glue roll با cliner roll همچنین corrugated roll یا نقص در دقت و سلامت این  سیلندر ها باشد .

در کل برای رفع کاس شدن ورق با دقت نظر در موارد بالا بدنبال ایجاد توازن رطوبت در بین لایه های کاغذ باشید .

ورقهای کاس شده در ماشین flexo printer  براحتی feed نمی شوند و ضمن بالا رفتن درصد ضایعات از کیفیت و کمیت محصول تولید شده بشدت می کاهد .

تنها راهکار همچین اشکالی شکستن ورقها توسط اپراتور یونیت فیدرمیباشد که تا حد امکان ورقهای معیوب قابل استفاده شوند .

نویسنده: امیر سرخیل