قیمت روز کاغذ و مقوا 1401/11/16

ردیفنوع کاغذقيمت(ریال)واحد
1 کاغذ لاینر ساده درجه 1 110000-120000  کیلوگرم 
2 کاغذ لاینر ساده درجه 2 100000-110000 کیلوگرم 
3 کاغذ تست لاینر 148000-159000 کیلوگرم 
4 کاغذ فلوتینگ 143000-154000  کیلوگرم 
5 کاغذ کرافت 187000-240000 کیلوگرم  
6 آخال 53000-62000 کیلوگرم
       

ردیفنوع کاغذاندازهگرماژبرندقيمت(ریال)واحد
1 کاغذ تحریر

 70x100

70

چینی

11.800.000 بند
2 کاغذ تحریر 60x90 70 چینی 9.500.000  بند
3 کاغذ گلاسه 70x100 90 نوپا 390.000 کیلوگرم 
4 کاغذ گلاسه 70x100 300 نوپا 430.000  کیلوگرم 
5 مقوا پشت طوسی 60x90 250 هندی 315.000  کیلوگرم  
6 مقوا پشت طوسی 60x90 300 هندی 315.000   کیلوگرم 
7 ایندربرد 60x90 300 نینگیو 440.000  کیلوگرم  
             
             
             

آرشیو قیمت کاغذ و مقوا