بازار خوب و توسعه کسب و کار در سال 2021 باعث شده است که تولیدکنندگان خمیر کاغذ در بازار جهانی بر کاهش درآمد و فروش ناشی از سال 2020 که تحت تأثیر ویروس کرونا  بود غلبه کند.

این صنعت در سال 2021 بسیار بهتر و قوی تر بود متاسفانه  بسیاری از شرکت‌ها در سال 2020 تعطیل شدند و در یک جمع بندی کلی سال خوبی برای این صنعت نبود .

اما  در سال 2021 گزارش های سالانه از نتایج بی سابقه فروش در سوزانو، سودرا  و ...  حاکی از این بود که صنعت خمیر کاغذ  سال خوبی را پشت سر گذاشته است.

منبع: https://papertoexport.com