ورقهای موجود در انبار

تاریخ ثبت

نوع محصول

طول

عرض

ارتفاع

تعداد

تلفن تماس

وضعیت

1400/12/02 

بازیافت/بازیافت/بازیافت 

فلوت E

71 

90 

 

15000 

 09132138578

موجود  

1400/12/09 

تست لاینر/فلوت/بازیافت

فلوت C 

140 

100 

 

 3500

03132121340-5 

موجود 

1400/12/19 

تست لاینر/بازیافت/بازیافت  

200 

80 

 

1250 

021-44967116-26-32 

موجود 

1400/12/19 

کراف/فلوت/بازیافت/بازیافت/کرافت 

63 

87 

 

3800 

021-44967116-26-32 

موجود 

1400/12/19 

تست لاینر /فلوت/بازیافت    فلوت B 

104 

120 

 

667 

021-44967116-26-32 

موجود 


کاغذهای موجود در انبار

تاریخ ثبت

نوع محصول

عرض

مقدار

انبار

تلفن تماس

وضعیت