پس از ثبت روزنامه و الحاق رسمی به اتاق بازرگانی ،با حضور تعدادی از اعضاء مدعو در محل دفتر انجمن برگزار و پس از بحث و بررسی پیرامون چالش های اصلی صنعت بسته بندی کارتنی، بنا به پیشنهاد دبیر انجمن و موافقت هیئت مدیره، نسبت به انتخاب کمیته تخصصی ۵ نفره برای تدوین سند راهبردی انجمن و برنامه فعالیت سالیانه، از بین ۱۰ کاندیدا رای گیری مکتوب بعمل امد و اقایان:
۱- دکتر مهدی علیزاده از صنایع چاپ و بسته بندی کرمانشاه
۲- مهندس مصطفی ملکی از پرند پیشتاز
۳- مهندس پیرجانی از کارتن توحید
۴- مهندس عبایی نیا از کارتن الموت
۵- مهندس مجید حداد از کارتن ایران
بعنوان اعضاء کمیته تخصصی انجمن صنایع کارتن و ورق ایران انتخاب گردیدند.به این کمیته در صورت تمایل دوعضو جدید از بین سایر واحدهایی که نماینده شان در جلسه حضور نداشتند اضافه خواهد شد تا با حمایت، همراهی و همکاری تک تک واحدها، انجمن بتواند به وظائف قانونی خود به نحو احسن جامه عمل بپوشاند.قابل ذکر است که بزودی فراخوان عضوگیری انجمن اجرایی شده تا همه واحدهای ذیربط علاقه مند ، بتوانند از خدمات انجمن
بهره مند شوند.
بااحترام
دبیر انجمن صفرپور