مرتب سازی
فیلترها بازگشت
مرتب سازی براساستیام گستر آریان

شرکت تیام گستر آریان تولیدکننده انواع ورق کارتن سه لایه و پنج لایه

*عرض های تولیدی: 110 - 120 - 130 - 140 - 150 - 160     *فلوت تولیدی: C - B - E

آخرین تاریخ بروز رسانی قیمت: 1401/07/26

اطلاعات بیشتر

ورق
محصول قيمت
ورق کارتن سه لایه بازیافت - بازیافت - بازیافت تیام گستر آریان

ورق سه لایه کارتن

C-B-E

110, 120, 130, 140, 150, 160

تهران - شمس آباد

83,000 ﷼ 1402/04/14
ورق کارتن سه لایه تست لاینر - بازیافت - بازیافت تیام گستر آریان

ورق سه لایه کارتن

C-B-E

110, 120, 130, 140, 150, 160

تهران - شمس آباد

87,000 ﷼ 1402/04/14
ورق کارتن سه لایه تست لاینر - فلوتینگ - بازیافت تیام گستر آریان

ورق سه لایه کارتن

C-B-E

110, 120, 130, 140, 150, 160

تهران - شمس آباد

90,000 ﷼ 1402/04/14
ورق کارتن سه لایه تست لاینر - فلوتینگ - تست لاینر تیام گستر آریان

ورق سه لایه کارتن

C-B-E

110, 120, 130, 140, 150, 160

تهران - شمس آباد

94,000 ﷼ 1402/04/14
ورق کارتن سه لایه کرافت - بازیافت - بازیافت تیام گستر آریان

ورق سه لایه کارتن

C-B-E

110, 120, 130, 140, 150, 160

تهران - شمس آباد

93,500 ﷼ 1402/04/14
ورق کارتن سه لایه کرافت - فلوتینگ - بازیافت تیام گستر آریان

ورق سه لایه کارتن

C-B-E

110, 120, 130, 140, 150, 160

تهران - شمس آباد

96,500 ﷼ 1402/04/14
ورق کارتن سه لایه کرافت - فلوتینگ - کرافت تیام گستر آریان

ورق سه لایه کارتن

C-B-E

110, 120, 130, 140, 150, 160

تهران - شمس آباد

110,000 ﷼ 1402/04/14
ورق کارتن سه لایه کرافت - فلوتینگ - تست لاینر تیام گستر آریان

ورق سه لایه کارتن

C-B-E

110, 120, 130, 140, 150, 160

تهران - شمس آباد

100,500 ﷼ 1402/04/14
ورق کارتن سه لایه سفید - بازیافت - بازیافت تیام گستر آریان

ورق سه لایه کارتن

C-B-E

110, 120, 130, 140, 150, 160

تهران - شمس آباد

104,000 ﷼ 1402/04/14
ورق کارتن سه لایه سفید - فلوتینگ - بازیافت تیام گستر آریان

ورق سه لایه کارتن

C-B-E

110, 120, 130, 140, 150, 160

تهران - شمس آباد

107,000 ﷼ 1402/04/14
ورق کارتن سه لایه سفید - فلوتینگ - کرافت تیام گستر آریان

ورق سه لایه کارتن

C-B-E

110, 120, 130, 140, 150, 160

تهران - شمس آباد

119,500 ﷼ 1402/04/14
ورق کارتن سه لایه سفید - فلوتینگ - تست لاینر تیام گستر آریان

ورق سه لایه کارتن

C-B-E

110, 120, 130, 140, 150, 160

تهران - شمس آباد

111,000 ﷼ 1402/04/14
ورق کارتن پنج لایه بازیافت - بازیافت - بازیافت - بازیافت - بازیافت تیام گستر آریان

ورق پنج لایه کارتن

BC-BE-CE

110, 120, 130, 140, 150, 160

تهران - شمس آباد

135,000 ﷼ 1402/04/14
ورق کارتن پنج لایه تست لاینر - بازیافت - بازیافت - بازیافت - بازیافت تیام گستر آریان

ورق پنج لایه کارتن

BC-BE-CE

110, 120, 130, 140, 150, 160

تهران - شمس آباد

141,000 ﷼ 1402/04/14
ورق کارتن پنج لایه تست لاینر - بازیافت - بازیافت - بازیافت - تست لاینر تیام گستر آریان

ورق پنج لایه کارتن

BC-BE-CE

110, 120, 130, 140, 150, 160

تهران - شمس آباد

145,000 ﷼ 1402/04/14
ورق کارتن پنج لایه کرافت - بازیافت - بازیافت - بازیافت - بازیافت تیام گستر آریان

ورق پنج لایه کارتن

BC-BE-CE

110, 120, 130, 140, 150, 160

تهران - شمس آباد

145,500 ﷼ 1402/04/14
ورق کارتن پنج لایه کرافت - فلوتینگ - بازیافت - بازیافت - بازیافت تیام گستر آریان

ورق پنج لایه کارتن

BC-BE-CE

110, 120, 130, 140, 150, 160

تهران - شمس آباد

148,500 ﷼ 1402/04/14
ورق کارتن پنج لایه کرافت - فلوتینگ - بازیافت - بازیافت - کرافت تیام گستر آریان

ورق پنج لایه کارتن

BC-BE-CE

110, 120, 130, 140, 150, 160

تهران - شمس آباد

159,000 ﷼ 1402/04/14
ورق کارتن پنج لایه کرافت - بازیافت - بازیافت - بازیافت - تست لاینر تیام گستر آریان

ورق پنج لایه کارتن

BC-BE-CE

110, 120, 130, 140, 150, 160

تهران - شمس آباد

149,500 ﷼ 1402/04/14
ورق کارتن پنج لایه کرافت - فلوتینگ - بازیافت - بازیافت - تست لاینر تیام گستر آریان

ورق پنج لایه کارتن

BC-BE-CE

110, 120, 130, 140, 150, 160

تهران - شمس آباد

152,500 ﷼ 1402/04/14