ضایعات مقدسی
کارخانه: ضایعات مقدسی
استان: چهار محال بختیاری
نام مدیر عامل: آقای مسعود مقدسی
پیشگامان صنعت سبز
کارخانه: پیشگامان صنعت سبز
استان: چهار محال بختیاری
نام مدیر عامل: آقای حقی