شرکت نگین تجارت آروند گیتا
کارخانه: شرکت نگین تجارت آروند گیتا
استان: تهران
نام مدیر عامل: مهندس مصطفی غلامی
شرکت نوین برچسب هرمس
کارخانه: شرکت نوین بر چسب هرمس
استان: تهران
نام مدیر عامل: مهندسعابد عابد زاده
شرکتمهبد تجارت فردا
کارخانه: شرکت مهبد تجارت فردا
استان: تهران
نام مدیر عامل: مهندس مهدی ادیب
شرکت صنایع نو ظهور شاهرود
کارخانه: صنایع نو ظهور شاهرود
استان: تهران
نام مدیر عامل: مهندس احمدرِییسی