شرکت ماشینهای بسته بندی اصفهان
کارخانه: شرکت ماشینهای بسته بندی اصفهان پک
استان: اصفهان
نام مدیر عامل: مهندس مهران اخوان حریری
نگین مقوای کوهپایه ای
کارخانه: نگین مقوای کوهپایه
استان: اصفهان
نام مدیر عامل: مهندس باقری خاروانی
درسا سلولز اصفهان
کارخانه: درساسلولز اصفهان
استان: اصفهان
نام مدیر عامل: مهندس رضا فقهی
بسته بندی طاها
کارخانه: بسته بندی طاها
استان: اصفهان
نام مدیر عامل: مهندس عباس تقی زاده
کارتن سازی پازل پک
کارخانه: پازل پک
استان: اصفهان
نام مدیر عامل: حمید قنبری