صنایع کاغذ سازی دلتا سلولز سفید رود
کارخانه: صنایع کاغذ سازی دلتا سلولز سفید رود
استان: رشت
نام مدیر عامل: آقای یوسف رضوانی پور
پیشگامان ظهور صنعت
کارخانه: پیشگامان ظهور صنعت
استان: گیلان
نام مدیر عامل: آقای ماجد مقدمی
صنایع چوب و کاغذ ایران (چوکا)
کارخانه: صنایع چوب و کاغذ ایران (چوکا)
استان: گیلان
نام مدیر عامل: آقای کاظمی
صنایع بسته بندی کارتن شمال
کارخانه: صنایع بسته بندی کارتن شمال
استان: گیلان
رضوان کارتن
کارخانه: رضوان کارتن
استان: رشت
نام مدیر عامل: آقای یوسف رضوانی
رضوان کارتن
کارخانه: رضوان کارتن
استان: رشت
نام مدیر عامل: آقای یوسف رضوانی