شرکت شهراد کارتن شیراز
کارخانه: شرکت شهراد کارتن شیراز
استان: شیراز
کاغذ سازی ونداد
کارخانه: کاغذ سازی ونداد
استان: شیراز
نام مدیر عامل: آقای محسن طحان
کاغذ ستاره فارس
کارخانه: کاغذ ستاره فارس
استان: فارس
نام مدیر عامل: آقای حاج سید سراج واعظ پور
فارس کاغذ
کارخانه: فارس کاغذ
استان: فارس
نام مدیر عامل: آقای بختیار جعفری
کاغذ بیدستان
کارخانه: کاغذ بیدستان
استان: فارس
نام مدیر عامل: آقای سید محمد جواد واعظ پور