جستجو در بانک اطلاعات

بانک اطلاعات

ضایعات رئیسی
کارخانه: ضایعات رئیسی
استان: تهران
نام مدیر عامل: آقای امین رئیسی
ضایعات عباسپور
کارخانه: ضایعات عباسپور
استان: اصفهان
نام مدیر عامل: آقای مرتضی عباسپور
ضایعات کارتن و کاغذ 110
کارخانه: ضایعات کارتن و کاغذ 110
استان: تهران
نام مدیر عامل: آقای عبدالرضا قاسم پور
نوآوران سلولزی کیمیا
کارخانه: نوآوران سلولزی کیمیا
استان: تهران
کارگاه پرس صدیق
کارخانه: گارگاه پرس صدیق
استان: گلستان
نام مدیر عامل: اکبر صدیق
زرین ذرت شاهرود
کارخانه: زرین ذرت شاهرود
استان: تهران
نام مدیر عامل: آقای احسان هاشمی
ضایعات رحیمی
کارخانه: ضایعات رحیمی
استان: تهران
نام مدیر عامل: آقای علی رحیمی
قالبسازی تهران
کارخانه: قالبسازی تهران
استان: تهران
نام مدیر عامل: آقای محمود صبوری
پاژ سلولز آریا
کارخانه: پاژ سلولز آریا
استان: مازندران
نام مدیر عامل: آقای مهندس جلال نوابی
کارتن پارس
کارخانه: کاغذ سازی پارس
استان: خوزستان
نام مدیر عامل: آقای سید عبدالله معظمی
کاغذ گستر فدک
کارخانه: کاغذ گستر فدک
استان: تهران
نام مدیر عامل: آقای سید محمد حسین نبوی
چاپ و بسته بندی شبنم
کارخانه: چاپ و بسته بندی شبنم
استان: تهران
نام مدیر عامل: آقای امیر قلی زاده