جستجو در بانک اطلاعات

رنگ و مرکب
بانک اطلاعات

شرکت تولیدی مرکب ایران
کارخانه: شرکت تولیدی مرکب ایران
استان: تهران
گروه صنایع تاراشیمی
کارخانه: گروه صنایع تاراشیمی
استان: قم
صنایع مرکب دیلون
کارخانه: صنایع مرکب دیلون
استان: قم
نام مدیر عامل: محمودرضا صادقی اصفهانی
فرا پوشرنگ پارسیان
کارخانه: فرا پوشرنگ پارسیان
استان: تهران
نام مدیر عامل: آقای خسرو مرادی
مرکب سولماز پردازش
کارخانه: مرکب سولماز پردازش
استان: تهران
نام مدیر عامل: آقای هومن کریم لو