جستجو در بانک اطلاعات

رنگ و مرکب
بانک اطلاعات

بهرنگ شیمی گستر پرنیان
کارخانه: بهرنگ شیمی گستر پرنیان
استان: قم
نام مدیر عامل: میثم جلیلیان
روناس شیمی
کارخانه: روناس شیمی
استان: کرج
نام مدیر عامل: علی شریفی
گروه صنعتي بازرگاني پارس نگار شفق
کارخانه: گروه صنعتي بازرگاني پارس نگار شفق
استان: کرج
نام مدیر عامل: سيد رضا ميرصفدري
رنگین لاک پایا
کارخانه: رنگین لاک پایا
استان: تهران
نام مدیر عامل: سیاوش حدادی
مرکب سهند تبریز
کارخانه: مرکب سهند تبریز
استان: آذربایجان شرقی
نام مدیر عامل: آقایان احمدی و سلیمانی
بهروفران
کارخانه: بهروفران
استان: تهران
نام مدیر عامل: آقای شوقی
مرکب کیمیا پارس
کارخانه: مرکب کیمیا پارس
استان: تهران
نام مدیر عامل: آقای داوود پارسایی
مرکب نعیم خاورمیانه
کارخانه: مرکب نعیم خاورمیانه
استان: تهران
نام مدیر عامل: آقای رضا سپه وند
رنگ لینوس
کارخانه: رنگ لینوس
استان: قم
نام مدیر عامل: آقای برقعی
مرکب فرکوش
کارخانه: مرکب فرکوش
استان: تهران
نام مدیر عامل: آقای مهدی سلیمی
مارال فام گستران کیمیا/مارال رنگ
کارخانه: مارال فام گستران کیمیا/مارال رنگ
استان: آذربایجان غربی
نام مدیر عامل: خانم چگینی
الوان ثابت
کارخانه: الوان ثابت
استان: تهران
نام مدیر عامل: آقای ساکت