جستجو در بانک اطلاعات

رنگ و مرکب
بانک اطلاعات

شرکت پارس نگار شفق
کارخانه: شرکت پارس نگار شفق
استان: تهران
شرکت روناس
کارخانه: شرکت روناس
استان: تهران
شرکت بهروفران
کارخانه: شرکت بهروفران
استان: تهران
رنگین لاک پایا
کارخانه: رنگین لاک پایا
استان: تهران
نام مدیر عامل: سیاوش حدادی
مرکب کیمیا پارس
کارخانه: مرکب کیمیا پارس
استان: تهران
نام مدیر عامل: آقای داوود پارسایی
مرکب فرکوش
کارخانه: مرکب فرکوش
استان: تهران
نام مدیر عامل: آقای مهدی سلیمی
مارال فام گستران کیمیا/مارال رنگ
کارخانه: مارال فام گستران کیمیا/مارال رنگ
استان: آذربایجان غربی
نام مدیر عامل: خانم چگینی
الوان ثابت
کارخانه: الوان ثابت
استان: تهران
نام مدیر عامل: آقای ساکت
صنایع رنگ مانگ
کارخانه: صنایع رنگ مانگ
استان: تهران
فخیم آذین پارس
کارخانه: صنایع شیمیایی احد فخیم
استان: تهران
نام مدیر عامل: آقای احد فخیم
خورشید رنگ پارس
کارخانه: شرکت سان کالر
استان: تهران
نام مدیر عامل: آقای یزدان شناس
شرکت تولیدی و شیمیایی ایران شرکا
کارخانه: شرکت تولیدی و شیمیایی ایران شرکا
استان: تهران
نام مدیر عامل: آقای علی قره محمد لو