جستجو در بانک اطلاعات

تامین ابزار
کارخانه: تامین ابزار
استان: تهران
نام مدیر عامل: آقای محمدرضااذکاری
رامند تسمه
کارخانه: رامند تسمه
استان: تهران
بهی
کارخانه: بهی
استان: تهران
نام مدیر عامل: آقای بهی
ایران کاربان
کارخانه: ایران کاربان
استان: تهران
گروه صنعتی بازرگانی دنا پک
کارخانه: گروه صنعتی بازرگانی دنا پک
استان: تهران
نام مدیر عامل: آقای مهدی حدادی
 تسمه وحدت
کارخانه: تسمه وحدت
استان: تهران
نام مدیر عامل: آقای هادی وحدت
زهتابان صنعت
کارخانه: زهتابان صنعت
استان: تهران
نام مدیر عامل: آقای علی زهتابیان
مفتول دوخت پیشرو
کارخانه: مفتول دوخت پیشرو
استان: تهران
نام مدیر عامل: آقای حمیدرضا گازری
تسمه مسعود
کارخانه: تسمه مسعود
استان: تهران
نام مدیر عامل: آقای موسوی
تینا فلز آسیا
کارخانه: تینا فلز آسیا
استان: تهران
نام مدیر عامل: آقای علیرضا اکبری
صنایع کاوه
کارخانه: صنایع کاوه
استان: تهران
نام مدیر عامل: آقای محمدرضا رحمتی
سینا پک
کارخانه: سینا پک
استان: تهران
نام مدیر عامل: آقای ابراهیم سهیلی