جستجو در بانک اطلاعات

چاپ افست ماه رنگ
کارخانه: چاپ افست ماه رنگ
استان: ارومیه
نام مدیر عامل: آقای حامد شهبازی
کاغذ سازی بنیامین
کارخانه: کاغذ سازی بنیامین
استان: آذربایجان غربی
نام مدیر عامل: آقای علی محمد نژاد
زرین برگ ارومیه
کارخانه: زرین برگ ارومیه
استان: ارومیه
نام مدیر عامل: آقای بهروز زنديش
کارتن و چاپ افست صنعتی چیچست
کارخانه: کارتن و چاپ افست صنعتی چیچست
استان: آذربایجان غربی
نام مدیر عامل: آقای ساسان جلیل جمشیدی