جستجو در بانک اطلاعات

ارمغان نگین اریا
کارخانه: ارمغان نگین اریا
استان: قزوین
آب شیشه قزوین
کارخانه: آب شیشه قزوین
استان: قزوین
نام مدیر عامل: آقای رضا زارعی
کاغذ کار کاسپین
کارخانه: کاغذ کار کاسپین
استان: قزوین
نام مدیر عامل: آقای محمود امین پور
صنایع ساقه سلولز ایران
کارخانه: صنایع ساقه سلولز ایران
استان: تاکستان
نام مدیر عامل: آقای عباس عرفانی
 کاغذ اطلس تاکستان
کارخانه: کاغذ اطلس تاکستان
استان: قزوین
نام مدیر عامل: محمد صمد صارم