جستجو در بانک اطلاعات

تجهیزات دوخت و تسمه
بانک اطلاعات

حدید پک
کارخانه: حدید پک
استان: تهران
نام مدیر عامل: آقای شهرام غلامی
پرشین تسمه
کارخانه: پرشین تسمه
استان: تهران
نام مدیر عامل: آقای موسوی
صنایع بسته بندی نصرت پک
کارخانه: صنایع بسته بندی نصرت پک
استان: یزد
نام مدیر عامل: آقای علی اصغر فرشی
تامین ابزار
کارخانه: تامین ابزار
استان: تهران
نام مدیر عامل: آقای محمدرضااذکاری
رامند تسمه
کارخانه: رامند تسمه
استان: تهران
بهی
کارخانه: بهی
استان: تهران
نام مدیر عامل: آقای بهی
صنایع بسته بندی فخر
کارخانه: صنایع بسته بندی فخر
استان: خراسان رضوی
نام مدیر عامل: آقای مهندس امیر فضائلی
ایران کاربان
کارخانه: ایران کاربان
استان: تهران
گروه صنعتی بازرگانی دنا پک
کارخانه: گروه صنعتی بازرگانی دنا پک
استان: تهران
نام مدیر عامل: آقای مهدی حدادی
 تسمه وحدت
کارخانه: تسمه وحدت
استان: تهران
نام مدیر عامل: آقای هادی وحدت
زهتابان صنعت
کارخانه: زهتابان صنعت
استان: تهران
نام مدیر عامل: آقای علی زهتابیان
مفتول دوخت پیشرو
کارخانه: مفتول دوخت پیشرو
استان: تهران
نام مدیر عامل: آقای حمیدرضا گازری