جستجو در بانک اطلاعات

صنایع سلولزی رویش
کارخانه: صنایع سلولزی رویش
استان: سمنان
کاغذ نیل گرمسار
کارخانه: کاغذ نیل گرمسار
استان: سمنان
نام مدیر عامل: آقای علی طبیب زاده
کاغذ و مقوای صنایع سلولزی سمنان
کارخانه: کاغذ و مقوای صنایع سلولزی سمنان
استان: سمنان
نام مدیر عامل: آقای حسین رضایی
تیغ ساز درخشان
کارخانه: تیغ ساز درخشان
استان: سمنان
نام مدیر عامل: آقای کیومرث محمدیان