جستجو در بانک اطلاعات

کلیشه سازی
بانک اطلاعات

کلیشه سازی یزد گراور
کارخانه: کلیشه سازی یزد گراور
استان: یزد
نام مدیر عامل: آقای مجید اثنی عشری
کلیشه مزدک
کارخانه: کلیشه مزدک
استان: اصفهان
نام مدیر عامل: آقای مسعود مزدک
کلیشه لیتوس
کارخانه: کلیشه لیتوس
استان: تهران
نام مدیر عامل: آقای مهندس امیر اصلانی
کلیشه سازی کارا
کارخانه: کلیشه سازی کارا
استان: تهران
نام مدیر عامل: آقای علیرضا جعفری
کلیشه آوا
کارخانه: کلیشه آوا
استان: تهران
نام مدیر عامل: آقای مهندس مجتبی تقی زاده
کلیشه آسیا
کارخانه: کلیشه آسیا
استان: تهران
نام مدیر عامل: حمزه آسیایی
انوشا فکس
کارخانه: انوشا فکس
استان: البرز
نام مدیر عامل: آقای سید لطف ا... انوشه
کلیشه نقش برتر
کارخانه: کلیشه نقش برتر
استان: تهران
نام مدیر عامل: آقای امیر رضائی
کلیشه سرداش
کارخانه: کلیشه سرداش
استان: تبریز
نام مدیر عامل: آقای علی نوروزی
موسسه پیش از چاپ نگین
کارخانه: موسسه پیش از چاپ نگین
استان: تهران
نام مدیر عامل: آقای حمید چاقری
کلیشه پاریس
کارخانه: کلیشه پاریس
استان: تهران
نام مدیر عامل: آقای امیر حسین منصوری
تاش کلیشه
کارخانه: تاش کلیشه
استان: تهران
نام مدیر عامل: آقای حمید رضا حافظی