جستجو در بانک اطلاعات

کلیشه سازی
بانک اطلاعات

کلیشه نقش مهر
کارخانه: کلیشه نقش مهر
استان: تهران
نام مدیر عامل: آقای مهرشاد گلستانیان
شرکت رایان گستر ایرانیان
کارخانه: شرکت رایان گستر ایرانیان
استان: تبریز
نام مدیر عامل: ناصر عمیق
موسسه بازرگانی سعید بقائیان
کارخانه: موسسه بازرگانی سعید بقائیان
استان: یزد
نام مدیر عامل: آقای سعید بقائیان
آرا کلیشه
کارخانه: آرا کلیشه
استان: تهران
نام مدیر عامل: آقای امیر زندوکیلی
کلیشه طراحان نمونه
کارخانه: کلیشه طراحان نمونه
استان: تهران
نام مدیر عامل: آقای محسن شاهی
آریا مهر
کارخانه: آریا مهر
استان: تهران
نام مدیر عامل: آقای محمد اسدی
آرت فلکس
کارخانه: آرت فلکس
استان: تبریز
نام مدیر عامل: آقای محمدرضا پنجه باشی اقدم
کلیشه سازی نقش برتر
کارخانه: کلیشه سازی نقش برتر
استان: تهران
نام مدیر عامل: آقای امیر هوشنگ رضایی
کلیشه صبا
کارخانه: کلیشه صبا
استان: اصفهان
نام مدیر عامل: آقای حسین شیخی
نگارحک
کارخانه: نگارحک
استان: تبریز
نام مدیر عامل: آقای محمد اکبرزاده
مهران گراف
کارخانه: مهران گراف
استان: تهران
نام مدیر عامل: آقای بختیاری
کلیشه مبین
کارخانه: کلیشه مبین
استان: اصفهان
نام مدیر عامل: خانم متشکر