جستجو در بانک اطلاعات

آخال و ضایعات
بانک اطلاعات

گروه صنعتی تیوا
توافقی و بستگی به نوع سفارش تومان
کارخانه: تیوا
استان: تهران
نام مدیر عامل: حسن
ضایعات حسینی
کارخانه: ضایعات حسینی
استان: تهران
نام مدیر عامل: سید رضا حسینی
ضایعات مقدسی
کارخانه: ضایعات مقدسی
استان: چهار محال بختیاری
نام مدیر عامل: آقای مسعود مقدسی
انبار ضایعات اصفهانی
کارخانه: انبار ضایعات اصفهانی
استان: اصفهان
نام مدیر عامل: آقای امیر اصفهانی
ضایعات شهابیان
کارخانه: ضایعات شهابیان
استان: اصفهان
نام مدیر عامل: آقای رامین شهابیان
ضایعات صالح
کارخانه: ضایعات صالح
استان: تهران
نام مدیر عامل: آقای ایمان صالح
شرکت بازرگانی افق
کارخانه: شرکت بازرگانی افق
استان: تهران
نام مدیر عامل: آقای محمد منظری
ضایعات هاشمی پور
کارخانه: ضایعات هاشمی پور
استان: هرمزگان
نام مدیر عامل: آقای محمد امین هاشمی پور
ضایعات سران
کارخانه: ضایعات سران
استان: خراسان رضوی
نام مدیر عامل: آقایان عفتی و خوش رو نژاد
ضایعات عبادی
کارخانه: ضایعات عبادی
استان: خراسان رضوی
نام مدیر عامل: آقای مرتضی عبادی
ضایعات عباسی
کارخانه: ضایعات عباسی
استان: مازندران
نام مدیر عامل: آقای محمد عباسی
پرس کارتن خاتم
کارخانه: پرس کارتن خاتم
استان: تهران
نام مدیر عامل: آقای خاتم