جستجو در بانک اطلاعات

قالب سازی
بانک اطلاعات

قالب سازی سورنا
کارخانه: قالب سازی سورنا
استان: تهران
نام مدیر عامل: آقای طباطبایی
قالب سازی صبوری
کارخانه: قالب سازی صبوری
استان: تهران
نام مدیر عامل: آقای احمد صبوری
قالب سازی صبوری
کارخانه: قالب سازی صبوری
استان: اصفهان
نام مدیر عامل: آقای عبدالعلی صبوری
قالب سازی مدرن
کارخانه: قالب سازی مدرن
استان: تهران
نام مدیر عامل: آقای حسین یدااله پور
قالب سازی بابک
کارخانه: قالبسازی بابک
استان: تهران
نام مدیر عامل: اقای شیرزاد
قالب سازی اطلس
کارخانه: قالب سازی اطلس
استان: تهران
نام مدیر عامل: آقای حمید قدری
قالب سازی مسیر سبز
کارخانه: قالب سازی مسیر سبز
استان: تهران
نام مدیر عامل: آقای رضا قربانی
قالب سازی کیهان
کارخانه: قالب سازی کیهان
استان: تهران
نام مدیر عامل: آقای ابراهیم ابوالحسینی
قالب سازی شهاب
کارخانه: قالب سازی شهاب
استان: تهران
نام مدیر عامل: آقای کرامت صبوری
قالب سازی ولیعصر
کارخانه: قالب سازی ولیعصر
استان: تهران
نام مدیر عامل: محسن ابوالحسینی
قالب سازی سعدی
کارخانه: قالب سازی سعدی
استان: تهران
نام مدیر عامل: آقای شهنام صبوری
قالب سازی ابتکار
کارخانه: قالب سازی ابتکار
استان: تهران
نام مدیر عامل: آقای عباسعلی کریمی