چاپخانه زنده بودی
کارخانه: چاپخانه زنده بودی
استان: بوشهر
نام مدیر عامل: آقای حسن زنده بودی