ابتکار اندیشان مهر
کارخانه: ورق و کارتن سازی
استان: البرز
نام مدیر عامل: پیام رهنمایان
ورق کارتن کرج
کارخانه: ورق کارتن کرج
استان: کرج
سینگل فلوت خاورمیانه
کارخانه: سینگل فلوت خاورمیانه
استان: البرز
پارس کارتن روحنواز
کارخانه: پارس کارتن روحنواز
استان: البرز
توزیع کارتن
کارخانه: توزیع کارتن
استان: البرز
نام مدیر عامل: آقای امامی
صنایع شهید باقری
کارخانه: صنایع شهید باقری
استان: البرز
نام مدیر عامل: آقای محمد تقی حاجی نجار
انوشا فکس
کارخانه: انوشا فکس
استان: البرز
نام مدیر عامل: آقای سید لطف ا... انوشه