چاپ آزادگان
کارخانه: چاپ آزادگان
استان: اصفهان
نام مدیر عامل: آقای ذه تاب
چاپ قائم
کارخانه: چاپ قائم
استان: کاشان
نام مدیر عامل: آقای عسگر منتظر امیری
کیان سپاهان
کارخانه: کیان سپاهان
استان: اصفهان
نام مدیر عامل: آقای معین حیدری
نفیس سیلیکات
کارخانه: نفیس سیلیکات
استان: اصفهان
نام مدیر عامل: آقای مصطفی مغزی
نگین مقوای کوهپایه
کارخانه: نگین مقوای کوهپایه
استان: اصفهان
نام مدیر عامل: آقای اسماعیل سلیمانی
چسب سیلیکات گستر اصفهان
کارخانه: چسب سیلیکات گستر اصفهان
استان: اصفهان
نام مدیر عامل: خانم مهندس رهبر
به کاغذ اصفهان
کارخانه: به کاغذ اصفهان
استان: اصفهان
نام مدیر عامل: آقای بهرام صلصال
کاغذسازی پارس سلولز
کارخانه: کاغذسازی پارس سلولز
استان: اصفهان
نام مدیر عامل: آقای ابوالفضل عامری
آسیا کاغذ کویر
کارخانه: آسیا کاغذ کویر
استان: اصفهان
نام مدیر عامل: آقای رضایی
کیمیا کاغذ نقش جهان
کارخانه: کیمیا کاغذ نقش جهان
استان: اصفهان
نام مدیر عامل: حمید رضا عربیان
کاج سلولز سپاهان
کارخانه: کاج سلولز سپاهان
استان: اصفهان
نام مدیر عامل: آقای جبروتیان
لوله مقوای مقوایی هجرت
کارخانه: لوله مقوای مقوایی هجرت
استان: اصفهان
نام مدیر عامل: آقای علی جمشدیان