آذر بن نسوز
کارخانه: آذر بن نسوز
استان: اصفهان
نام مدیر عامل: آقای مشکوة
مهروا لوله
کارخانه: مهروا لوله
استان: اصفهان
نام مدیر عامل: آقای پوریا ربیعی
لوله مقوایی پارسا بوبین
کارخانه: لوله مقوایی پارسا بوبین
استان: اصفهان
نام مدیر عامل: آقای اکبری
گلبرگ
کارخانه: گلبرگ
استان: اصفهان
نام مدیر عامل: آقای احسان اکبری
امان نقش جهان
کارخانه: امان نقش جهان
استان: اصفهان
نام مدیر عامل: آقای مهندس امیرضا موحدی
مقوای یاران
کارخانه: مقوای یاران
استان: اصفهان
نام مدیر عامل: آقای نوید پرچمی
کاغذ فیدار پاپیروس سپاهان
کارخانه: کاغذ فیدار پاپیروس سپاهان
استان: اصفهان
نام مدیر عامل: آقای علی رضوانی
مدرن ماشین
کارخانه: مدرن ماشین
استان: اصفهان
نام مدیر عامل: کمال شبانیان
میثم کاغذ
کارخانه: میثم کاغذ
استان: اصفهان
نام مدیر عامل: آقای احمد صلصال
صنایع خمیر و کاغذ اترک
کارخانه: صنایع خمیر و کاغذ اترک
استان: اصفهان
نام مدیر عامل: آقای محمود کیخسروی
صنایع کاغذ اصفهان
کارخانه: صنایع کاغذ اصفهان
استان: اصفهان
نام مدیر عامل: مهندس خسرو کساییان
سایان گستر ایرسا
کارخانه: سایان گستر ایرسا
استان: اصفهان
نام مدیر عامل: خانم ویکتوریا شیدایی