دربانیان
کارخانه: دربانیان
استان: یزد
نام مدیر عامل: مهدی دربانیان
یسنا کارتن یزد
کارخانه: یسنا کارتن یزد
استان: یزد
نام مدیر عامل: آقای پور بابایی