مجتمع سلولزی کیان آریانا کویر
کارخانه: مجتمع سلولزی کیان آریانا کویر
استان: یزد
نام مدیر عامل: آقای مهرداد
شرکت تعاونی صنایع کاغذ مهریزد
کارخانه: شرکت تعاونی صنایع کاغذ مهریزد
استان: یزد
نام مدیر عامل: آقای محمد حسین کلانتری
کاغذ سازی مدرن
کارخانه: کاغذ سازی مدرن
استان: یزد
نام مدیر عامل: آقای سالاری
سپهر کاغذ یزد
کارخانه: سپهر کاغذ یزد
استان: یزد
نام مدیر عامل: محمد حسین رحیم پوران
کیهان کاغذ
کارخانه: کیهان کاغذ
استان: یزد
نام مدیر عامل: آقای محمد حسین جوهری
تعاونی کاغذ مهر سپند
کارخانه: تعاونی کاغذ مهر سپند
استان: یزد
نام مدیر عامل: آقای محمد حسین کلانتری
کاغذ کار کسری
کارخانه: کاغذ کار کسری
استان: یزد
نام مدیر عامل: آقای محمد خجسته
موسسه بازرگانی سعید بقائیان
کارخانه: موسسه بازرگانی سعید بقائیان
استان: یزد
نام مدیر عامل: آقای سعید بقائیان
کلیشه سازی یزد گراور
کارخانه: کلیشه سازی یزد گراور
استان: یزد
نام مدیر عامل: آقای مجید اثنی عشری
تسمه اعتماد
کارخانه: تسمه اعتماد
استان: یزد
نام مدیر عامل: آقای امیر حسین اعتمادی
صنایع بسته بندی بهبند یزد
کارخانه: صنایع بسته بندی بهبند یزد
استان: یزد
نام مدیر عامل: آقای مجتبی جراحی
برازمان کارتن یزد
کارخانه: برازمان کارتن یزد
استان: یزد