شرکت شهراد کارتن شیراز
کارخانه: شرکت شهراد کارتن شیراز
استان: شیراز
کاغذ سازی ونداد
کارخانه: کاغذ سازی ونداد
استان: شیراز
نام مدیر عامل: آقای محسن طحان
کاغذ ستاره فارس
کارخانه: کاغذ ستاره فارس
استان: فارس
نام مدیر عامل: آقای حاج سید سراج واعظ پور
فارس کاغذ
کارخانه: فارس کاغذ
استان: فارس
نام مدیر عامل: آقای بختیار جعفری
کاغذ بیدستان
کارخانه: کاغذ بیدستان
استان: فارس
نام مدیر عامل: آقای سید محمد جواد واعظ پور
پارس خوشه پرداز
کارخانه: پارس خوشه پرداز
استان: فارس
نام مدیر عامل: آقای محمد رضا کشتکاران
فارس پاپیروس
کارخانه: فارس پاپیروس
استان: فارس
نام مدیر عامل: سید محمد میر عظیمی
صنایع بسته بندی شیراز
کارخانه: صنایع بسته بندی شیراز
استان: شیراز
نام مدیر عامل: آقای چلوئیان
پرس کارتن باصری
کارخانه: پرس کارتن باصری
استان: فارس
نام مدیر عامل: آقای صادق باصری