توسعه صنایع بسته بندی پیشگامان آپادانا
کارخانه: توسعه صنایع بسته بندی پیشگامان آپادانا
استان: مشهد
صنایع بسته بندی پاژ پارس
کارخانه: صنایع بسته بندی پاژ پارس
استان: مشهد
نام مدیر عامل: آقای محسن اسد پور
صنایع بسته بندی فخر
کارخانه: صنایع بسته بندی فخر
استان: خراسان رضوی
نام مدیر عامل: آقای مهندس امیر فضائلی
امین پک
کارخانه: امین پک
استان: خراسان رضوی
نام مدیر عامل: آقای محمد میزانی
ضایعات محمد آبادی
کارخانه: ضایعات محمد آبادی
استان: خراسان رضوی
نام مدیر عامل: آقای احسان محمد آبادی
تیغه اره توس
کارخانه: تیغه اره توس
استان: خراسان رضوی
نام مدیر عامل: آقای مهندس پورنیا
بازرگانی صداقت گستر پردیس
کارخانه: بازرگانی صداقت گستر پردیس
استان: مشهد
نام مدیر عامل: آقای نقیبی