عبارت مورد نظر:
نام دستگاه: دایکات
مدل دستگاه:
تاریخ ثبت: 1394/03/31
وضعیت: موجود
سازنده:
نام فروشنده: صالحی
تلفن تماس: 55167440