عبارت مورد نظر:
نام دستگاه: فلکسو 2 رنگ
مدل دستگاه: تنظیم برقی
تاریخ ثبت: 1394/03/26
وضعیت: موجود
سازنده: احمدی
نام فروشنده: احمدی
تلفن تماس: 021-56673230