عبارت مورد نظر:
نام دستگاه: چاپ لترپرس دو رنگ
مدل دستگاه: هایدلبرگ
تاریخ ثبت: 1394/03/12
وضعیت: موجود
سازنده:
نام فروشنده: بازرگانی
تلفن تماس: 0214454540