عبارت مورد نظر:
نام دستگاه: لب چسب
مدل دستگاه:
تاریخ ثبت: 1394/03/12
وضعیت: موجود
سازنده: عیوض خانی
نام فروشنده: آقای نوری
تلفن تماس: 0213620102