آرشیو
تاریخ عنوان
1397/10/04 مزایده 1281 - فروش 22 تن ضایعات کارتن
1397/10/03 مزایده 1280 - فروش 10 تن ضایعات حاصله از موارد چاپخانه ای
1397/10/01 مزایده 1279 - فروش 50 تن ضایعات کارتن
1397/09/27 مزایده 1278 - فروش 10 تن ضایعات کاغذ
1397/09/26 مزایده 1276 - فروش 180 تن ضایعات کاغذ و کارتن بصورت سه ماهه
1397/09/26 مزایده 1277 - فروش 36 تن ضایعات کارتن سه ماهه
1397/09/20 مزایده 1275 - فروش انواع ضایعات کارتن و جعبه بصورت یکجا
1397/09/19 مزایده 1274 - فروش 42 تن ضایعات کارتن ومقوا
1397/09/19 مزایده 1273- فروش 90 تن ضایعات حاصله از موارد چاپخانه ای یصورت سه ماهه
1397/09/18 مزایده 1268 - فروش 12 تن ضایعات کارتن و مقوا بصورت شش ماهه
1397/09/18 مزایده 1269 - فروش 60 تن ضایعات کاغذ رشته شده رنگی و سفید پرس شده
1397/09/18 مزایده 1270 - فروش 45 تن ضایعات کارتن بصورت سه ماهه
1397/09/18 مزایده 1271 - فروش 45 تن ضایعات کارتن بصورت سه ماهه
1397/09/18 مزایده 1272 - فروش 15 تن ضایعات کارتن و مقوا
1397/09/06 مزایده 1267 - فروش 60 تن ضایعات بویین کاغذی

آخرین بعدی ... 11 12 13 14 15  ... قبلی اولین 
صفحه 11 از 48