آرشیو
تاریخ عنوان
1398/11/03 مزایده 1468 - فروش 300 تن ضایعات کارتن بصورت شش ماهه
1398/10/28 مزایده 1466 - فروش 950 تن ضایعات پرس شده کارتن
1398/10/28 مزایده 1467 - فروش 40 تن ضایعات کاغذ باطله
1398/10/23 مزایده 1465 - فروش 250 تن ضایعات کارتن سالم و خمیری
1398/10/22 مزایده 1463 - فروش 100 تن ضایعات کاغذ رشته شده رنگی و سفید پرس شده
1398/10/22 مزایده 1464 - فروش 200 تن کارتن پرس شده
1398/10/18 مزایده 1462 - فروش 12 تن ضایعات کاغذ باطله و اسناد قابل امحاء
1398/10/16 مزایده 1460 - فروش 32 تن ضایعات حاصله از موارد چاپی
1398/10/16 مزایده 1461 - فروش 500 تن ضایعات کارتن
1398/10/12 مزایده 1458 - فروش 70 تن ضایعات بویین کاغذی
1398/10/12 مزایده 1459 - فروش 16 تن ضایعات روزنامه باطله و سررول و ته رول...
1398/10/10 مزایده 1456 - فروش 90 تن ضایعات خرده کاغذ و کارتن
1398/10/10 مزایده 1457 - فروش ضایعات کاغذ و کارتن
1398/10/10 مزایده 1455 - فروش بالای 10 تن ضایعات اسناد و اوراق قابل امحاء
1398/10/08 مزایده 1452 - فروش 26 تن ضایعات سررول و ته رول

آخرین بعدی 1 2 3 4 5  ... قبلی اولین 
صفحه 1 از 50