آرشیو
تاریخ عنوان
1397/06/26 مزایده 1240 - فروش 33 تن ضایعات کارتن
1397/06/26 مزایده 1241 - فروش 200 تن ضایعات لفاف،مقوا،زونکن
1397/06/26 مزایده 1239 - فروش 135 تن ضایعات کارتن خمیری
1397/06/24 مزایده 1238 - فروش 65 تن ضایعات کارتن خمیری
1397/06/19 مزایده 1236 - فروش 60 تن ضایعات کارتن سالم و خمیری بصورت شش ماهه
1397/06/19 مزایده 1237 - فروش 45 تن ضایعات کارتن بصورت سه ماهه
1397/06/17 مزایده 1235 - فروش 490 تن ضایعات حاصله از پوشال و فرم های باطله و....
1397/06/14 مزایده 1234 - فروش 40 تن ضایعات کارتن
1397/06/07 مزایده 1233 - فروش 3000 تن ضایعات کارتن پرس شده بصورت 4 ماهه
1397/05/28 مزایده 1232 - فروش 15 تن ضایعات کارتن خمیری
1397/05/24 مزایده 1230 - فروش 10 تن ضایعات کارتن
1397/05/24 مزایده 1231 - فروش بالای 10 تن ضایعان کارتن بصورت سه ماهه
1397/05/23 مزایده 1229 - فروش 12 تن ضایعات کارتن و مقوا بصورت یکماه
1397/05/17 مزایده 1228 - فروش 108 تن ضایعات کارتن بصورت شش ماهه
1397/05/13 مزایده 1227- فروش 120 تن ضایغات کارتن بصورت یکساله

آخرین بعدی 1 2 3 4 5  ... قبلی اولین 
صفحه 1 از 35