توليد كنندگان كاغذهاي مصرفي در صنعت كارتن‌سازي
یکشنبه 27 اردیبهشت ماه 1394

تعداد 58 كارخانه كوچك و بزرگ در ساخت كاغذهاي صنعتي كرافت، شبه كرافت، فلوتينگ، لاينر، تست لاينر، وايت تاپ و . . . در كشور به فعاليت مشغولند. تعدادي از آنها با درصدي خمير الياف بلند وارداتي و تعدادي ديگر از خمير صددرصد OCC و يا از چوب‌هاي جنگلي و پسماندهاي كشاورزي به ساخت كاغذ می‌پردازند. مجموع ظرفيت اسمی ‌كارخانجات كاغذسازي مرتبط با كارتن‌سازي برابر553.900 تن در سال است كه در مقايسه با ظرفيت اسمی‌ كارخانجات ورق كنگره‌اي (1.850.000 تن در سال) اندكي قابل تامل است. اين بدين معني است كه ‌افزايش كارخانجات ورق‌سازي بدون مطالعه و بيشتر از نياز داخل بوده‌ است ولي در بخش كاغذسازی كمتر سرمايه‌‌گذاري شده ‌است. بزرگترين واحد توليدكننده كاغذ كرافت كشور، مجتمع چوب و كاغذ ایران (چوكا) می‌باشد كه با ظرفيت اسمی‌150000 تن در سال به فعاليت مشغول است. مابقي توليدكنندگان در جدول ذيل ليست شده‌اند.

جدول زیر مشخصات توليد كنندگان انواع كاغذهاي مصرفي در كارتن‌سازي كشور

واحد توليدي

سال بهره‌برداري

محصول توليدي

ظرفيت اسمی     (تن)

چوب كاغذ چوكا

1357

كرافت

150000

چوب كاغذ مازندران

1376

فلوتينگ

86000

كاغذسازي كهريزك

1341

كرافت و فلوتينگ

46000

كاغذسازی كاوه

1373

شبه كرافت

30000

كاغذ الموت

1381

شبه كرافت

25000

فارس كاغذ

1376

كرافت و شبه كرافت

16000

ايران پاپيروس

1366

كرافت

15000

وزين برگ

1380

شبه كرافت

12500

كاغذ كرمان

1386

كرافت

10000

پارت كاغذ

1376

شبه كرافت

10000

تهران كاغذ

1380

فلوتينگ

10000

كاغذسازان متفرقه

 

انواع كاغذها

158500

  ماخذ : (وزارت صنايع و معادن 1389)

 

مجتمع چوب و كاغذ ايران (چوكا)

در حال حاضر بزرگترين كارخانه كاغذسازي در كشور است كه با ظرفيت اسمی‌150000 تن در سال به فعاليت مشغول است. اين كارخانه نزديك 80% از مواد اوليه خود را از درختان پهن برگ و مابقي آن را خمير الياف بلند وارداتي تامين می‌كند. شيوه تهيه خمير اين مجتمع به روش كرافت است.              

توليد مجتمع چوكا در سال‌هاي 88-1374

سال

ميزان توليد (تن)

1374

132140

1375

129539

1376

139017

1377

120950

1378

122106

1379

116660

1380

99695

1381

102569

1382

107548

1383

105284

1384

125020

1385

127520

1386

124000

1387

125500

1388

119250

 ماخذ : (وزارت صنايع و معادن 1389)  

 

 
مجتمع چوب و كاغذ مازندران

واحد توليد كاغذ فلوتينگ اين مجتمع با ظرفيت اسمی‌86000 تن در سال 1376 به  بهره‌برداري رسيده‌ است. محصول فلوتينگ ساخته شده با توجه به فاكتورهاي ماشين‌آلات و مواد اوليه مصرفي در بالاترين كيفيت كاغذ ساخته شده در كشور بوده و تمامی ‌كارخانجات ورق‌سازي از اين كاغذ استفاده می‌كنند، تا جايي كه توليد مجتمع فوق پاسخگوي نياز بازار نيست. فرايند ساخت كاغذ فلوتينگ بروش NSSC از درختان پهن برگ می‌باشد.

 توليد كاغذ فلوتينگ در چوب كاغذ مازندران طي سال‌هاي 88-1376

سال

ميزان توليد (تن)

1376

16082

1377

47360

1378

59280

1379

68494

1380

78757

1381

79752

1382

80000

1383

80250

1384

78850

1385

81451

1386

81200

1387

79850

1388

81820

                                           ماخذ: (وزارت صنايع و معادن 1389)

 

  كاغذسازي كهريزك

كارخانه كهريزك اولين كارخانه كاغذسازي در كشور بوده كه‌ از سال 1341 شروع به فعاليت كرده و با ظرفيت اسمی‌46000 تن در سال مشغول به توليد انواع كاغذ كرافت و فلوتينگ می‌باشد. اين كارخانه‌ از آخال و كاغذ باطله به عنوان مواد اوليه ‌استفاده می‌كند.

 

توليد كاغذ كارخانه كهريزك طي سال‌هاي 88-1374

سال

ميزان توليد (تن)

1374

19630

1375

19812

1376

19793

1377

26717

1378

33304

1379

38679

1380

43151

1381

42582

1382

41256

1383

39625

1384

40256

1385

41985

1386

43000

1387

44200

1388

40259

ماخذ : (وزارت صنايع و معادن 1389)

 

 كاغذسازی كاوه

كاغذسازی كاوه در سال 1373 شروع به فعاليت كرده و با ظرفيت اسمی‌30000 تن در سال كاغذ تست لاينر توليد می‌كند.            

توليد كاغذسازی كاوه طي سال‌هاي 88-1374

سال

ميزان توليد (تن)

1374

18044

1375

19476

1376

22493

1377

20957

1378

25212

1379

27400

1380

27322

1381

25896

1382

24582

1383

27452

1384

21598

1385

23582

1386

22585

1387

24587

1388

25125

ماخذ : (وزارت صنايع و معادن 1389)

 

كاغذ الموت

مجتمع كاغذ الموت در سال 1381 با ظرفيت اسمی‌25000 تن در سال شروع به كار كرده و از فناوري بالايي برخوردار است.

ميزان توليد كاغذ الموت طي سال‌هاي88- 1381

سال

ميزان توليد (تن)

1381

8500

1382

12800

1383

17200

1384

18500

1385

20000

1386

19200

1387

18202

1388

23000

ماخذ : (وزارت صنايع و معادن 1389)

 

ساير كاغذسازان

ساير كارخانجات كاغذسازي كه در كشور فعالند، عمدتا از فرايند بازيافت كاغذ باطله ‌استفاده می‌كنند و با توجه به امكانات و توان خود به توليد می‌پردازند. جدول زير توليد تمام كارخانجات كاغذسازي را از سال‌هاي 74 الي 88 نشان می‌دهد كه با توجه به افزايش ظرفيت كارخانجات و يا تاسيس كارخانه‌هاي جديد روند صعودي داشته ولي با اين وجود نياز داخل را تامين نمی‌كند.

توليد انواع كاغذهاي مصرفي در كارتن‌سازي طي سال‌هاي 88-1374

سال

ميزان توليد (تن)

1374

217078

1375

217969

1376

209527

1377

264797

1378

316544

1379

336607

1380

344426

1381

336685

1382

346205

1383

377995

1384

413610

1385

412080

1386

392360

1387

411655

1388

418419

                                        ماخذ : (وزارت صنايع و معادن 1389)

 از سال 1374 لغايت 1388 روند توليد كاغذ در كشور تقريبا صعودي بوده‌ است، در سال 88 به مقدار 540000 تن كارتن توليد شده ‌است و در اين سال تقريبا 229000 تن كاغذ از كشورهاي مختلف وارد شده ‌است. نكته قابل ذكر اينكه ‌اگر توليد كنندگان كاغذ كشور كمی هم به كيفيت بيانديشند، می‌توانند علاوه بر نياز داخل زمينة صادرات كاغذ را در سطح بين المللي فراهم كنند، كه در ‌اين صورت مقادير توليد با ارقام كنوني تفاوت زيادي خواهند داشت.


تعداد دفعات مشاهده 1201