آرشیو قیمت کاغذ و مقوا در تاریخ 1397/07/29
نوع محصول قیمت (تومان) نوع محصول  قیمت(تومان)
کاغذ ساده بازیافت (درجه1) 4800-5100 تحریر 70 گرمی 70*100 183000
کاغذ ساده بازیافت (درجه2) 4500-4800 تحریر 80 گرمی 70*100 191000
لاینر رنگی(تولید داخل) ------ مقوا پشت طوسی 300 گرم 91500
تست لاینر(تولید داخل) ------ مقوا پشت طوسی 250 گرم 91500
فلوتینگ داخلی ------- گلاسه 200 گرم  100*70 هر کیلو  93000
کرافت تولید داخل 120  6000-6200

گلاسه 300 گرم 

100*70 هر کیلو 

103000
سفید لی اند من 125 گرم -----

مقوا متالایز بهداشتی

هر کیلو 

------
ضایعات کارتن فله  2500-2700 کاغذ A4 گراماژ 80 42000
پوشال سفید  ------  کاغذ A5 گراماژ 80 26000

به دلیل نوسانات مداوم نرخ کاغذ و مقوا ، قیمت های فوق مربوط به تاریخ درج شده میباشد.

 

آرشیو قیمت کاغذ و مقوا در تاریخ 1397/07/25
نوع محصول قیمت (تومان) نوع محصول  قیمت(تومان)
کاغذ ساده بازیافت (درجه1) 4800-5100 تحریر 70 گرمی 70*100 183000
کاغذ ساده بازیافت (درجه2) 4500-4800 تحریر 80 گرمی 70*100 191000
لاینر رنگی(تولید داخل) ------ مقوا پشت طوسی 300 گرم 91500
تست لاینر(تولید داخل) ------ مقوا پشت طوسی 250 گرم 91500
فلوتینگ داخلی ------- گلاسه 200 گرم  100*70 هر کیلو  93000
کرافت تولید داخل 120  6000-6200

گلاسه 300 گرم 

100*70 هر کیلو 

103000
سفید لی اند من 125 گرم -----

مقوا متالایز بهداشتی

هر کیلو 

------
ضایعات کارتن فله  2500-2700 کاغذ A4 گراماژ 80 42000
پوشال سفید  ------  کاغذ A5 گراماژ 80 26000

به دلیل نوسانات مداوم نرخ کاغذ و مقوا ، قیمت های فوق مربوط به تاریخ درج شده میباشد.

 

آرشیو قیمت کاغذ و مقوا در تاریخ 1397/07/23
نوع محصول قیمت (تومان) نوع محصول  قیمت(تومان)
کاغذ ساده بازیافت (درجه1) 4800-5100 تحریر 70 گرمی 70*100 183000
کاغذ ساده بازیافت (درجه2) 4500-4800 تحریر 80 گرمی 70*100 191000
لاینر رنگی(تولید داخل) ------ مقوا پشت طوسی 300 گرم 91500
تست لاینر(تولید داخل) ------ مقوا پشت طوسی 250 گرم 91500
فلوتینگ داخلی ------- گلاسه 200 گرم  100*70 هر کیلو  93000
کرافت تولید داخل 120  6000-6200

گلاسه 300 گرم 

100*70 هر کیلو 

103000
سفید لی اند من 125 گرم -----

مقوا متالایز بهداشتی

هر کیلو 

------
ضایعات کارتن فله  2500-2700 کاغذ A4 گراماژ 80 42000
پوشال سفید  ------  کاغذ A5 گراماژ 80 26000

به دلیل نوسانات مداوم نرخ کاغذ و مقوا ، قیمت های فوق مربوط به تاریخ درج شده میباشد.

 

آرشیو قیمت کاغذ و مقوا در تاریخ 1397/07/15
نوع محصول قیمت (تومان) نوع محصول  قیمت(تومان)
کاغذ ساده بازیافت (درجه1) 3300-3700 تحریر 70 گرمی 70*100 181000
کاغذ ساده بازیافت (درجه2) 3000-3400 تحریر 80 گرمی 70*100 191000
لاینر رنگی(تولید داخل) ------ مقوا پشت طوسی 350 گرم 92000
تست لاینر(تولید داخل) ------ مقوا پشت طوسی 250 گرم 92000
فلوتینگ داخلی ------- گلاسه 200 گرم  100*70 هر کیلو  92000
کرافت تولید داخل 120  4300-4600

گلاسه 300 گرم 

100*70 هر کیلو 

102000
سفید لی اند من 125 گرم -----

مقوا متالایز بهداشتی

هر کیلو 

------
ضایعات کارتن فله  1400-2200 کاغذ A4 گراماژ 80 37000
پوشال سفید  2200-3500  کاغذ A5 گراماژ 80 26000

به دلیل نوسانات مداوم نرخ کاغذ و مقوا ، قیمت های فوق مربوط به تاریخ درج شده میباشد.

 

آرشیو قیمت کاغذ و مقوا در تاریخ 1397/07/08
نوع محصول قیمت (تومان) نوع محصول  قیمت(تومان)
کاغذ ساده بازیافت (درجه1) 3300-3700 تحریر 70 گرمی 70*100 179000
کاغذ ساده بازیافت (درجه2) 3000-3400 تحریر 80 گرمی 70*100 186000
لاینر رنگی(تولید داخل) ------ مقوا پشت طوسی 350 گرم 92000
تست لاینر(تولید داخل) ------ مقوا پشت طوسی 250 گرم 92000
فلوتینگ داخلی ------- گلاسه 200 گرم  100*70 هر کیلو  93000
کرافت تولید داخل 120  4300-4600

گلاسه 300 گرم 

100*70 هر کیلو 

103000
سفید لی اند من 125 گرم -----

مقوا متالایز بهداشتی

هر کیلو 

------
ضایعات کارتن فله  1400-2200 کاغذ A4 گراماژ 80 37000
پوشال سفید  2200-3500  کاغذ A5 گراماژ 80 26000

به دلیل نوسانات مداوم نرخ کاغذ و مقوا ، قیمت های فوق مربوط به تاریخ درج شده میباشد.

 

آرشیو قیمت کاغذ و مقوا در تاریخ 1397/06/19
نوع محصول قیمت (تومان) نوع محصول  قیمت(تومان)
کاغذ ساده بازیافت (درجه1) 3300-3500 تحریر 70 گرمی 70*100 171000
کاغذ ساده بازیافت (درجه2) 3000-3200 تحریر 80 گرمی 70*100 181000
لاینر رنگی(تولید داخل) ------ مقوا پشت طوسی 350 گرم 89000
تست لاینر(تولید داخل) ------ مقوا پشت طوسی 250 گرم 89000
فلوتینگ داخلی ------- گلاسه 200 گرم  100*70 هر کیلو  97000
کرافت تولید داخل 120  4300-4500

گلاسه 300 گرم 

100*70 هر کیلو 

107000
سفید لی اند من 125 گرم -----

مقوا متالایز بهداشتی

هر کیلو 

------
ضایعات کارتن فله  1400-2100 کاغذ A4 گراماژ 80 34000
پوشال سفید  2200-3200  کاغذ A5 گراماژ 80 22000

به دلیل نوسانات مداوم نرخ کاغذ و مقوا ، قیمت های فوق مربوط به تاریخ درج شده میباشد.

 

آرشیو قیمت کاغذ و مقوا در تاریخ 1397/06/04
نوع محصول قیمت (تومان) نوع محصول  قیمت(تومان)
کاغذ ساده بازیافت (درجه1) 2700-2900 تحریر 70 گرمی 70*100 167000
کاغذ ساده بازیافت (درجه2) 2300-2600 تحریر 80 گرمی 70*100 176000
لاینر رنگی(تولید داخل) ------ مقوا پشت طوسی 350 گرم 93000
تست لاینر(تولید داخل) ------ مقوا پشت طوسی 250 گرم 93000
فلوتینگ داخلی ------- گلاسه 200 گرم  100*70 هر کیلو  100000
کرافت تولید داخل 120  4000-4300

گلاسه 300 گرم 

100*70 هر کیلو 

117000
سفید لی اند من 125 گرم -----

مقوا متالایز بهداشتی

هر کیلو 

------
آخال قهوه ای کارتن  1100-1400 کاغذ A4 گراماژ 80 40000
پوشال سفید کارتن  ------  کاغذ A5 گراماژ 80 22000

به دلیل نوسانات مداوم نرخ کاغذ و مقوا ، قیمت های فوق مربوط به تاریخ درج شده میباشد.

 

آرشیو قیمت کاغذ و مقوا در تاریخ 1397/05/24
نوع محصول قیمت (تومان) نوع محصول  قیمت(تومان)
کاغذ ساده بازیافت (درجه1) 2700-2900 تحریر 70 گرمی 70*100 165000
کاغذ ساده بازیافت (درجه2) 2300-2600 تحریر 80 گرمی 70*100 178000
لاینر رنگی(تولید داخل) ------ مقوا پشت طوسی 350 گرم 90000
تست لاینر(تولید داخل) ------ مقوا پشت طوسی 250 گرم 90000
فلوتینگ داخلی ------- گلاسه 200 گرم  100*70 هر کیلو  95700
کرافت تولید داخل 120  4000-4300

گلاسه 300 گرم 

100*70 هر کیلو 

12000
سفید لی اند من 125 گرم -----

مقوا متالایز بهداشتی

هر کیلو 

------
آخال قهوه ای کارتن  1100-1400 کاغذ A4 گراماژ 80 40000
پوشال سفید کارتن  ------  کاغذ A5 گراماژ 80 22000

به دلیل نوسانات مداوم نرخ کاغذ و مقوا ، قیمت های فوق مربوط به تاریخ درج شده میباشد.

 

آرشیو قیمت کاغذ و مقوا در تاریخ 1397/05/15
نوع محصول قیمت (تومان) نوع محصول  قیمت(تومان)
کاغذ ساده بازیافت (درجه1) 2000-2200 تحریر 70 گرمی 70*100 154000
کاغذ ساده بازیافت (درجه2) 1800-2000 تحریر 80 گرمی 70*100 179000
لاینر رنگی(تولید داخل) ------ مقوا پشت طوسی 350 گرم 77000
تست لاینر(تولید داخل) ------ مقوا پشت طوسی 250 گرم 77000
فلوتینگ داخلی ------- گلاسه 200 گرم  100*70 هر کیلو  8700
کرافت تولید داخل 120  3000-3500

گلاسه 300 گرم 

100*70 هر کیلو 

9050
سفید لی اند من 125 گرم -----

مقوا متالایز بهداشتی

هر کیلو 

------
آخال قهوه ای کارتن  800-1150 کاغذ A4 گراماژ 80 37000
پوشال سفید کارتن  ------  کاغذ A5 گراماژ 80 11000

به دلیل نوسانات مداوم نرخ کاغذ و مقوا ، قیمت های فوق مربوط به تاریخ درج شده میباشد.

 

آرشیو قیمت کاغذ و مقوا در تاریخ 1397/05/03
نوع محصول قیمت (تومان) نوع محصول  قیمت(تومان)
کاغذ ساده بازیافت (درجه1) 1650-1850 تحریر 70 گرمی 70*100 160000
کاغذ ساده بازیافت (درجه2) 1500-1650 تحریر 80 گرمی 70*100 171000
لاینر رنگی(تولید داخل) 2050-2150 مقوا پشت طوسی 350 گرم 61000
تست لاینر(تولید داخل) 2200-2500 مقوا پشت طوسی 250 گرم 61000
فلوتینگ داخلی ------- گلاسه 200 گرم  100*70 هر کیلو  8800
کرافت تولید داخل 120  2600-2800

گلاسه 300 گرم 

100*70 هر کیلو 

9200
سفید لی اند من 125 گرم -----

مقوا متالایز بهداشتی

هر کیلو 

3370
آخال قهوه ای کارتن  800-1000 کاغذ A4 گراماژ 80 25000
پوشال سفید کارتن  1200-1500  کاغذ A5 گراماژ 80 8700

به دلیل نوسانات مداوم نرخ کاغذ و مقوا ، قیمت های فوق مربوط به تاریخ درج شده میباشد.

 

آرشیو قیمت کاغذ و مقوا در تاریخ 1397/05/02
نوع محصول قیمت (تومان) نوع محصول  قیمت(تومان)
کاغذ ساده بازیافت (درجه1) 830-910 تحریر 70 گرمی 70*100  82000
کاغذ ساده بازیافت (درجه2) 730-800 تحریر 80 گرمی 70*100 99000
لاینر رنگی(تولید داخل) 1210-1320 مقوا پشت طوسی 230 گرم 25400
تست لاینر(تولید داخل) 1350-1520 مقوا پشت طوسی 250 گرم 25300
فلوتینگ داخلی 1510-1650 گلاسه 80 گرمی 34000
کرافت لی اند من 120 گرم 2100 گلاسه 90 گرمی 35000
سفید لی اند من 125 گرم 2400 مقوا بهداشتی 1810-2550
آخال قهوه ای کارتن  340-430  A4 خارجی 80 گرمی 104000
پوشال سفید کارتن  950-1100  A4 ایرانی 80 گرمی 105000

 

 

آرشیو قیمت کاغذ و مقوا در تاریخ 1397/05/02
نوع محصول قیمت (تومان) نوع محصول  قیمت(تومان)
کاغذ ساده بازیافت (درجه1) 1350-1500 تحریر 70 گرمی 70*100 146000
کاغذ ساده بازیافت (درجه2) 1200-1350 تحریر 80 گرمی 70*100 162000
لاینر رنگی(تولید داخل) ------ مقوا پشت طوسی 350 گرم 59000
تست لاینر(تولید داخل) 1750-2300 مقوا پشت طوسی 250 گرم 60000
فلوتینگ داخلی 1600-1800 گلاسه 200 گرم  100*70 هر کیلو  7200
کرافت لی اند من 120 گرم -----

گلاسه 300 گرم 

100*70 هر کیلو 

8200
سفید لی اند من 125 گرم -----

مقوا متالایز بهداشتی

هر کیلو 

2370
آخال قهوه ای کارتن  800-1000 کاغذ A4 گراماژ 80 25000
پوشال سفید کارتن  ------  کاغذ A5 گراماژ 80 8700

 

 

آرشیو قیمت کاغذ و مقوا در تاریخ 1397/05/01
نوع محصول قیمت (تومان) نوع محصول  قیمت(تومان)
کاغذ ساده بازیافت (درجه1) 1350-1500 تحریر 70 گرمی 70*100 146000
کاغذ ساده بازیافت (درجه2) 1200-1350 تحریر 80 گرمی 70*100 162000
لاینر رنگی(تولید داخل) ------ مقوا پشت طوسی 350 گرم 59000
تست لاینر(تولید داخل) 1750-2300 مقوا پشت طوسی 250 گرم 60000
فلوتینگ داخلی 1600-1800 گلاسه 200 گرم  100*70 هر کیلو  7200
کرافت لی اند من 120 گرم -----

گلاسه 300 گرم 

100*70 هر کیلو 

8200
سفید لی اند من 125 گرم -----

مقوا متالایز بهداشتی

هر کیلو 

2370
آخال قهوه ای کارتن  800-1000 کاغذ A4 گراماژ 80 25000
پوشال سفید کارتن  ------  کاغذ A5 گراماژ 80 8700

 

 

آرشیو قیمت کاغذ و مقوا در تاریخ 1397/04/31
نوع محصول قیمت (تومان) نوع محصول  قیمت(تومان)
کاغذ ساده بازیافت (درجه1) 1350-1500 تحریر 70 گرمی 70*100 146000
کاغذ ساده بازیافت (درجه2) 1200-1350 تحریر 80 گرمی 70*100 162000
لاینر رنگی(تولید داخل) ------ مقوا پشت طوسی 350 گرم 59000
تست لاینر(تولید داخل) 1750-2300 مقوا پشت طوسی 250 گرم 60000
فلوتینگ داخلی 1600-1800 گلاسه 200 گرم  100*70 هر کیلو  7200
کرافت لی اند من 120 گرم -----

گلاسه 300 گرم 

100*70 هر کیلو 

8200
سفید لی اند من 125 گرم -----

مقوا متالایز بهداشتی

هر کیلو 

2370
آخال قهوه ای کارتن  800-1000 کاغذ A4 گراماژ 80 25000
پوشال سفید کارتن  ------  کاغذ A5 گراماژ 80 8700

 

 

آرشیو قیمت کاغذ و مقوا در تاریخ 1397/04/30
نوع محصول قیمت (تومان) نوع محصول  قیمت(تومان)
کاغذ ساده بازیافت (درجه1) 1350-1500 تحریر 70 گرمی 70*100 129000
کاغذ ساده بازیافت (درجه2) 1200-1350 تحریر 80 گرمی 70*100 145000
لاینر رنگی(تولید داخل) ------ مقوا پشت طوسی 350 گرم 55000
تست لاینر(تولید داخل) 1750-2300 مقوا پشت طوسی 250 گرم 55000
فلوتینگ داخلی 1600-1800 گلاسه 200 گرم  100*70 هر کیلو  5400
کرافت لی اند من 120 گرم -----

گلاسه 300 گرم 

100*70 هر کیلو 

6000
سفید لی اند من 125 گرم -----

مقوا متالایز بهداشتی

هر کیلو 

2370
آخال قهوه ای کارتن  800-1000 کاغذ A4 گراماژ 80 25000
پوشال سفید کارتن  ------  کاغذ A5 گراماژ 80 8700

 

 

آرشیو قیمت کاغذ و مقوا در تاریخ 1397/04/28
نوع محصول قیمت (تومان) نوع محصول  قیمت(تومان)
کاغذ ساده بازیافت (درجه1) 1350-1500 تحریر 70 گرمی 70*100 129000
کاغذ ساده بازیافت (درجه2) 1200-1350 تحریر 80 گرمی 70*100 145000
لاینر رنگی(تولید داخل) ------ مقوا پشت طوسی 350 گرم 55000
تست لاینر(تولید داخل) 1750-2300 مقوا پشت طوسی 250 گرم 55000
فلوتینگ داخلی 1600-1800 گلاسه 200 گرم  100*70 هر کیلو  5400
کرافت لی اند من 120 گرم -----

گلاسه 300 گرم 

100*70 هر کیلو 

6000
سفید لی اند من 125 گرم -----

مقوا متالایز بهداشتی

هر کیلو 

2370
آخال قهوه ای کارتن  800-1000 کاغذ A4 گراماژ 80 25000
پوشال سفید کارتن  ------  کاغذ A5 گراماژ 80 8700

 

 

آرشیو قیمت کاغذ و مقوا در تاریخ 1397/04/27
نوع محصول قیمت (تومان) نوع محصول  قیمت(تومان)
کاغذ ساده بازیافت (درجه1) 1350-1500 تحریر 70 گرمی 70*100 129000
کاغذ ساده بازیافت (درجه2) 1200-1350 تحریر 80 گرمی 70*100 145000
لاینر رنگی(تولید داخل) ------ مقوا پشت طوسی 350 گرم 55000
تست لاینر(تولید داخل) 1750-2300 مقوا پشت طوسی 250 گرم 55000
فلوتینگ داخلی 1600-1800 گلاسه 200 گرم  100*70 هر کیلو  5400
کرافت لی اند من 120 گرم -----

گلاسه 300 گرم 

100*70 هر کیلو 

6000
سفید لی اند من 125 گرم -----

مقوا متالایز بهداشتی

هر کیلو 

2370
آخال قهوه ای کارتن  800-1000 کاغذ A4 گراماژ 80 25000
پوشال سفید کارتن  ------  کاغذ A5 گراماژ 80 8700

 

 

آرشیو قیمت کاغذ و مقوا در تاریخ 1397/04/26
نوع محصول قیمت (تومان) نوع محصول  قیمت(تومان)
کاغذ ساده بازیافت (درجه1) 1350-1500 تحریر 70 گرمی 70*100 129000
کاغذ ساده بازیافت (درجه2) 1200-1350 تحریر 80 گرمی 70*100 145000
لاینر رنگی(تولید داخل) ------ مقوا پشت طوسی 350 گرم 55000
تست لاینر(تولید داخل) 1750-2300 مقوا پشت طوسی 250 گرم 55000
فلوتینگ داخلی 1600-1800 گلاسه 200 گرم  100*70 هر کیلو  5400
کرافت لی اند من 120 گرم -----

گلاسه 300 گرم 

100*70 هر کیلو 

6000
سفید لی اند من 125 گرم -----

مقوا متالایز بهداشتی

هر کیلو 

2370
آخال قهوه ای کارتن  800-1000 کاغذ A4 گراماژ 80 25000
پوشال سفید کارتن  ------  کاغذ A5 گراماژ 80 8700

 

 

آرشیو قیمت کاغذ و مقوا در تاریخ 1397/04/25
نوع محصول قیمت (تومان) نوع محصول  قیمت(تومان)
کاغذ ساده بازیافت (درجه1) 1350-1500 تحریر 70 گرمی 70*100 129000
کاغذ ساده بازیافت (درجه2) 1200-1350 تحریر 80 گرمی 70*100 145000
لاینر رنگی(تولید داخل) ------ مقوا پشت طوسی 350 گرم 55000
تست لاینر(تولید داخل) 1750-2300 مقوا پشت طوسی 250 گرم 55000
فلوتینگ داخلی 1600-1800 گلاسه 200 گرم  100*70 هر کیلو  5400
کرافت لی اند من 120 گرم -----

گلاسه 300 گرم 

100*70 هر کیلو 

6000
سفید لی اند من 125 گرم -----

مقوا متالایز بهداشتی

هر کیلو 

2370
آخال قهوه ای کارتن  800-1000 کاغذ A4 گراماژ 80 25000
پوشال سفید کارتن  ------  کاغذ A5 گراماژ 80 8700

 

 

آرشیو قیمت کاغذ و مقوا در تاریخ 1397/04/24
نوع محصول قیمت (تومان) نوع محصول  قیمت(تومان)
کاغذ ساده بازیافت (درجه1) 1350-1500 تحریر 70 گرمی 70*100 129000
کاغذ ساده بازیافت (درجه2) 1200-1350 تحریر 80 گرمی 70*100 145000
لاینر رنگی(تولید داخل) ------ مقوا پشت طوسی 350 گرم 55000
تست لاینر(تولید داخل) 1750-2300 مقوا پشت طوسی 250 گرم 55000
فلوتینگ داخلی 1600-1800 گلاسه 200 گرم  100*70 هر کیلو  5400
کرافت لی اند من 120 گرم -----

گلاسه 300 گرم 

100*70 هر کیلو 

6000
سفید لی اند من 125 گرم -----

مقوا متالایز بهداشتی

هر کیلو 

2370
آخال قهوه ای کارتن  800-1000 کاغذ A4 گراماژ 80 25000
پوشال سفید کارتن  ------  کاغذ A5 گراماژ 80 8700

 

 

آرشیو قیمت کاغذ و مقوا در تاریخ 1397/04/23
نوع محصول قیمت (تومان) نوع محصول  قیمت(تومان)
کاغذ ساده بازیافت (درجه1) 1350-1500 تحریر 70 گرمی 70*100 129000
کاغذ ساده بازیافت (درجه2) 1200-1350 تحریر 80 گرمی 70*100 145000
لاینر رنگی(تولید داخل) ------ مقوا پشت طوسی 350 گرم 55000
تست لاینر(تولید داخل) 1750-2300 مقوا پشت طوسی 250 گرم 55000
فلوتینگ داخلی 1600-1800 گلاسه 200 گرم  100*70 هر کیلو  5400
کرافت لی اند من 120 گرم -----

گلاسه 300 گرم 

100*70 هر کیلو 

6000
سفید لی اند من 125 گرم -----

مقوا متالایز بهداشتی

هر کیلو 

2370
آخال قهوه ای کارتن  800-1000 کاغذ A4 گراماژ 80 25000
پوشال سفید کارتن  ------  کاغذ A5 گراماژ 80 8700

 

 

آرشیو قیمت کاغذ و مقوا در تاریخ 1397/04/21
نوع محصول قیمت (تومان) نوع محصول  قیمت(تومان)
کاغذ ساده بازیافت (درجه1) 1350-1500 تحریر 70 گرمی 70*100 129000
کاغذ ساده بازیافت (درجه2) 1200-1350 تحریر 80 گرمی 70*100 145000
لاینر رنگی(تولید داخل) ------ مقوا پشت طوسی 350 گرم 55000
تست لاینر(تولید داخل) 1750-2300 مقوا پشت طوسی 250 گرم 55000
فلوتینگ داخلی 1600-1800 گلاسه 200 گرم  100*70 هر کیلو  5400
کرافت لی اند من 120 گرم -----

گلاسه 300 گرم 

100*70 هر کیلو 

6000
سفید لی اند من 125 گرم -----

مقوا متالایز بهداشتی

هر کیلو 

2370
آخال قهوه ای کارتن  800-1000 کاغذ A4 گراماژ 80 25000
پوشال سفید کارتن  ------  کاغذ A5 گراماژ 80 8700

 

 

آرشیو قیمت کاغذ و مقوا در تاریخ 1397/04/20
نوع محصول قیمت (تومان) نوع محصول  قیمت(تومان)
کاغذ ساده بازیافت (درجه1) 1350-1500 تحریر 70 گرمی 70*100 129000
کاغذ ساده بازیافت (درجه2) 1200-1350 تحریر 80 گرمی 70*100 145000
لاینر رنگی(تولید داخل) ------ مقوا پشت طوسی 350 گرم 55000
تست لاینر(تولید داخل) 1750-2300 مقوا پشت طوسی 250 گرم 55000
فلوتینگ داخلی 1600-1800 گلاسه 200 گرم  100*70 هر کیلو  5400
کرافت لی اند من 120 گرم -----

گلاسه 300 گرم 

100*70 هر کیلو 

6000
سفید لی اند من 125 گرم -----

مقوا متالایز بهداشتی

هر کیلو 

2370
آخال قهوه ای کارتن  800-1000 کاغذ A4 گراماژ 80 25000
پوشال سفید کارتن  ------  کاغذ A5 گراماژ 80 8700

 

 

آرشیو قیمت کاغذ و مقوا در تاریخ 1397/04/19
نوع محصول قیمت (تومان) نوع محصول  قیمت(تومان)
کاغذ ساده بازیافت (درجه1) 1350-1500 تحریر 70 گرمی 70*100 129000
کاغذ ساده بازیافت (درجه2) 1200-1350 تحریر 80 گرمی 70*100 145000
لاینر رنگی(تولید داخل) ------ مقوا پشت طوسی 350 گرم 55000
تست لاینر(تولید داخل) 1750-2300 مقوا پشت طوسی 250 گرم 55000
فلوتینگ داخلی 1600-1800 گلاسه 200 گرم  100*70 هر کیلو  5400
کرافت لی اند من 120 گرم -----

گلاسه 300 گرم 

100*70 هر کیلو 

6000
سفید لی اند من 125 گرم -----

مقوا متالایز بهداشتی

هر کیلو 

2370
آخال قهوه ای کارتن  800-1000 کاغذ A4 گراماژ 80 25000
پوشال سفید کارتن  ------  کاغذ A5 گراماژ 80 8700

 

 

آرشیو قیمت کاغذ و مقوا در تاریخ 1397/04/17
نوع محصول قیمت (تومان) نوع محصول  قیمت(تومان)
کاغذ ساده بازیافت (درجه1) 1350-1500 تحریر 70 گرمی 70*100 129000
کاغذ ساده بازیافت (درجه2) 1200-1350 تحریر 80 گرمی 70*100 145000
لاینر رنگی(تولید داخل) ------ مقوا پشت طوسی 350 گرم 55000
تست لاینر(تولید داخل) 1750-2300 مقوا پشت طوسی 250 گرم 55000
فلوتینگ داخلی 1600-1800 گلاسه 200 گرم  100*70 هر کیلو  5400
کرافت لی اند من 120 گرم -----

گلاسه 300 گرم 

100*70 هر کیلو 

6000
سفید لی اند من 125 گرم -----

مقوا متالایز بهداشتی

هر کیلو 

2370
آخال قهوه ای کارتن  800-1000 کاغذ A4 گراماژ 80 25000
پوشال سفید کارتن  ------  کاغذ A5 گراماژ 80 8700

 

 

آرشیو قیمت کاغذ و مقوا در تاریخ 1397/04/16
نوع محصول قیمت (تومان) نوع محصول  قیمت(تومان)
کاغذ ساده بازیافت (درجه1) 1350-1500 تحریر 70 گرمی 70*100 127000
کاغذ ساده بازیافت (درجه2) 1200-1350 تحریر 80 گرمی 70*100 144000
لاینر رنگی(تولید داخل) ------ مقوا پشت طوسی 350 گرم 55000
تست لاینر(تولید داخل) 1750-2300 مقوا پشت طوسی 250 گرم 55000
فلوتینگ داخلی 1600-1800 گلاسه 200 گرم  100*70 هر کیلو  5400
کرافت لی اند من 120 گرم -----

گلاسه 300 گرم 

100*70 هر کیلو 

6000
سفید لی اند من 125 گرم -----

مقوا متالایز بهداشتی

هر کیلو 

2370
آخال قهوه ای کارتن  800-1000 کاغذ A4 گراماژ 80 25000
پوشال سفید کارتن  ------  کاغذ A5 گراماژ 80 8700

 

 

آرشیو قیمت کاغذ و مقوا در تاریخ 1397/04/14
نوع محصول قیمت (تومان) نوع محصول  قیمت(تومان)
کاغذ ساده بازیافت (درجه1) 1350-1500 تحریر 70 گرمی 70*100 127000
کاغذ ساده بازیافت (درجه2) 1200-1350 تحریر 80 گرمی 70*100 144000
لاینر رنگی(تولید داخل) ------ مقوا پشت طوسی 350 گرم 55000
تست لاینر(تولید داخل) 1750-2300 مقوا پشت طوسی 250 گرم 55000
فلوتینگ داخلی 1600-1800 گلاسه 200 گرم  100*70 هر کیلو  5400
کرافت لی اند من 120 گرم -----

گلاسه 300 گرم 

100*70 هر کیلو 

6000
سفید لی اند من 125 گرم -----

مقوا متالایز بهداشتی

هر کیلو 

2370
آخال قهوه ای کارتن  800-1000 کاغذ A4 گراماژ 80 25000
پوشال سفید کارتن  ------  کاغذ A5 گراماژ 80 8700

 

 

آرشیو قیمت کاغذ و مقوا در تاریخ 1397/04/13
نوع محصول قیمت (تومان) نوع محصول  قیمت(تومان)
کاغذ ساده بازیافت (درجه1) 1350-1500 تحریر 70 گرمی 70*100 127000
کاغذ ساده بازیافت (درجه2) 1200-1350 تحریر 80 گرمی 70*100 144000
لاینر رنگی(تولید داخل) ------ مقوا پشت طوسی 350 گرم 55000
تست لاینر(تولید داخل) 1750-2300 مقوا پشت طوسی 250 گرم 55000
فلوتینگ داخلی 1600-1800 گلاسه 200 گرم  100*70 هر کیلو  5400
کرافت لی اند من 120 گرم -----

گلاسه 300 گرم 

100*70 هر کیلو 

6000
سفید لی اند من 125 گرم -----

مقوا متالایز بهداشتی

هر کیلو 

2370
آخال قهوه ای کارتن  800-1000 کاغذ A4 گراماژ 80 25000
پوشال سفید کارتن  ------  کاغذ A5 گراماژ 80 8700

 

 

آرشیو قیمت کاغذ و مقوا در تاریخ 1397/04/12
نوع محصول قیمت (تومان) نوع محصول  قیمت(تومان)
کاغذ ساده بازیافت (درجه1) 1350-1500 تحریر 70 گرمی 70*100 127000
کاغذ ساده بازیافت (درجه2) 1200-1350 تحریر 80 گرمی 70*100 144000
لاینر رنگی(تولید داخل) ------ مقوا پشت طوسی 350 گرم 55000
تست لاینر(تولید داخل) 1750-2300 مقوا پشت طوسی 250 گرم 55000
فلوتینگ داخلی 1600-1800 گلاسه 200 گرم  100*70 هر کیلو  5400
کرافت لی اند من 120 گرم -----

گلاسه 300 گرم 

100*70 هر کیلو 

6000
سفید لی اند من 125 گرم -----

مقوا متالایز بهداشتی

هر کیلو 

2370
آخال قهوه ای کارتن  800-1000 کاغذ A4 گراماژ 80 25000
پوشال سفید کارتن  ------  کاغذ A5 گراماژ 80 8700

 

 

آرشیو قیمت کاغذ و مقوا در تاریخ 1397/04/11
نوع محصول قیمت (تومان) نوع محصول  قیمت(تومان)
کاغذ ساده بازیافت (درجه1) 1350-1500 تحریر 70 گرمی 70*100 127000
کاغذ ساده بازیافت (درجه2) 1200-1350 تحریر 80 گرمی 70*100 144000
لاینر رنگی(تولید داخل) ------ مقوا پشت طوسی 350 گرم 55000
تست لاینر(تولید داخل) 1750-2300 مقوا پشت طوسی 250 گرم 55000
فلوتینگ داخلی 1600-1800 گلاسه 200 گرم  100*70 هر کیلو  5400
کرافت لی اند من 120 گرم -----

گلاسه 300 گرم 

100*70 هر کیلو 

6000
سفید لی اند من 125 گرم -----

مقوا متالایز بهداشتی

هر کیلو 

2370
آخال قهوه ای کارتن  800-1000 کاغذ A4 گراماژ 80 25000
پوشال سفید کارتن  ------  کاغذ A5 گراماژ 80 8700

 

 

آرشیو قیمت کاغذ و مقوا در تاریخ 1397/04/10
نوع محصول قیمت (تومان) نوع محصول  قیمت(تومان)
کاغذ ساده بازیافت (درجه1) 1300-1450 تحریر 70 گرمی 70*100 128000
کاغذ ساده بازیافت (درجه2) 1250-1350 تحریر 80 گرمی 70*100 145000
لاینر رنگی(تولید داخل) 1450-15450

مقوا پشت طوسی 250 گرم  100*70 هر کیلو

5450
تست لاینر(تولید داخل) 1500-1700 مقوا پشت طوسی 350 گرم  100*70هر کیلو 5450
فلوتینگ داخلی 1500-1400 کاغذ A4 گراماژ 80 دبل A 25000
کرافت لی اند من 120 گرم 2650-2850 کاغذ A5 گراماژ 80 دبل A 8700
سفید لی اند من 125 گرم 4400-4900 کاغذ A4 گراماژ 80 Paper one  25000
آخال قهوه ای کارتن  750-850 کاغذ گلاسه 300 گرم هانسول هر کیلو 5200
پوشال سفید کارتن  ----  کاغذ پشت چسبدار 50*70  980

 

آرشیو قیمت کاغذ و مقوا در تاریخ 1397/04/09
نوع محصول قیمت (تومان) نوع محصول  قیمت(تومان)
کاغذ ساده بازیافت (درجه1) 1300-1450 تحریر 70 گرمی 70*100 126000
کاغذ ساده بازیافت (درجه2) 1250-1350 تحریر 80 گرمی 70*100 138000
لاینر رنگی(تولید داخل) 1450-15450

مقوا پشت طوسی 250 گرم  100*70 هر کیلو

5300
تست لاینر(تولید داخل) 1500-1700 مقوا پشت طوسی 350 گرم  100*70هر کیلو 5300
فلوتینگ داخلی 1500-1400 کاغذ A4 گراماژ 80 دبل A 25000
کرافت لی اند من 120 گرم 2650-2850 کاغذ A5 گراماژ 80 دبل A 8700
سفید لی اند من 125 گرم 4400-4900 کاغذ A4 گراماژ 80 Paper one  25000
آخال قهوه ای کارتن  750-850 کاغذ گلاسه 300 گرم هانسول هر کیلو 5200
پوشال سفید کارتن  ----  کاغذ پشت چسبدار 50*70  980

 

آرشیو قیمت کاغذ و مقوا در تاریخ 1397/04/07
نوع محصول قیمت (تومان) نوع محصول  قیمت(تومان)
کاغذ ساده بازیافت (درجه1) 1300-1450 تحریر 70 گرمی 70*100 126000
کاغذ ساده بازیافت (درجه2) 1250-1350 تحریر 80 گرمی 70*100 138000
لاینر رنگی(تولید داخل) 1450-15450

مقوا پشت طوسی 250 گرم  100*70 هر کیلو

5300
تست لاینر(تولید داخل) 1500-1700 مقوا پشت طوسی 350 گرم  100*70هر کیلو 5300
فلوتینگ داخلی 1500-1400 کاغذ A4 گراماژ 80 دبل A 25000
کرافت لی اند من 120 گرم 2650-2850 کاغذ A5 گراماژ 80 دبل A 8700
سفید لی اند من 125 گرم 4400-4900 کاغذ A4 گراماژ 80 Paper one  25000
آخال قهوه ای کارتن  750-850 کاغذ گلاسه 300 گرم هانسول هر کیلو 5200
پوشال سفید کارتن  ----  کاغذ پشت چسبدار 50*70  980

 

آرشیو قیمت کاغذ و مقوا در تاریخ 1397/04/06
نوع محصول قیمت (تومان) نوع محصول  قیمت(تومان)
کاغذ ساده بازیافت (درجه1) 1300-1450 تحریر 70 گرمی 70*100 126000
کاغذ ساده بازیافت (درجه2) 1250-1350 تحریر 80 گرمی 70*100 138000
لاینر رنگی(تولید داخل) 1450-15450

مقوا پشت طوسی 250 گرم  100*70 هر کیلو

5300
تست لاینر(تولید داخل) 1500-1700 مقوا پشت طوسی 350 گرم  100*70هر کیلو 5300
فلوتینگ داخلی 1500-1400 کاغذ A4 گراماژ 80 دبل A 25000
کرافت لی اند من 120 گرم 2650-2850 کاغذ A5 گراماژ 80 دبل A 8700
سفید لی اند من 125 گرم 4400-4900 کاغذ A4 گراماژ 80 Paper one  25000
آخال قهوه ای کارتن  750-850 کاغذ گلاسه 300 گرم هانسول هر کیلو 5200
پوشال سفید کارتن  ----  کاغذ پشت چسبدار 50*70  980

 

آرشیو قیمت کاغذ و مقوا در تاریخ 1397/04/05
نوع محصول قیمت (تومان) نوع محصول  قیمت(تومان)
کاغذ ساده بازیافت (درجه1) 1300-1450 تحریر 70 گرمی 70*100 126000
کاغذ ساده بازیافت (درجه2) 1250-1350 تحریر 80 گرمی 70*100 138000
لاینر رنگی(تولید داخل) 1450-15450

مقوا پشت طوسی 250 گرم  100*70 هر کیلو

5300
تست لاینر(تولید داخل) 1500-1700 مقوا پشت طوسی 350 گرم  100*70هر کیلو 5300
فلوتینگ داخلی 1500-1400 کاغذ A4 گراماژ 80 دبل A 25000
کرافت لی اند من 120 گرم 2650-2850 کاغذ A5 گراماژ 80 دبل A 8700
سفید لی اند من 125 گرم 4400-4900 کاغذ A4 گراماژ 80 Paper one  25000
آخال قهوه ای کارتن  750-850 کاغذ گلاسه 300 گرم هانسول هر کیلو 5200
پوشال سفید کارتن  ----  کاغذ پشت چسبدار 50*70  980

 

آرشیو قیمت کاغذ و مقوا در تاریخ 1397/04/04
نوع محصول قیمت (تومان) نوع محصول  قیمت(تومان)
کاغذ ساده بازیافت (درجه1) 1300-1450 تحریر 70 گرمی 70*100 126000
کاغذ ساده بازیافت (درجه2) 1250-1350 تحریر 80 گرمی 70*100 138000
لاینر رنگی(تولید داخل) 1450-15450

مقوا پشت طوسی 250 گرم  100*70 هر کیلو

5300
تست لاینر(تولید داخل) 1500-1700 مقوا پشت طوسی 350 گرم  100*70هر کیلو 5300
فلوتینگ داخلی 1500-1400 کاغذ A4 گراماژ 80 دبل A 25000
کرافت لی اند من 120 گرم 2650-2850 کاغذ A5 گراماژ 80 دبل A 8700
سفید لی اند من 125 گرم 4400-4900 کاغذ A4 گراماژ 80 Paper one  25000
آخال قهوه ای کارتن  750-850 کاغذ گلاسه 300 گرم هانسول هر کیلو 5200
پوشال سفید کارتن  ----  کاغذ پشت چسبدار 50*70  980

 

نوع محصول
قیمت (تومان) نوع محصول  قیمت(تومان)
کاغذ ساده بازیافت (درجه1) 830-910 تحریر 70 گرمی 70*100  82000
کاغذ ساده بازیافت (درجه2) 730-800 تحریر 80 گرمی 70*100 99000
لاینر رنگی(تولید داخل) 1210-1320 مقوا پشت طوسی 230 گرم 25400
تست لاینر(تولید داخل) 1350-1520 مقوا پشت طوسی 250 گرم 25300
فلوتینگ داخلی 1510-1650 گلاسه 80 گرمی 34000
کرافت لی اند من 120 گرم 2100 گلاسه 90 گرمی 35000
سفید لی اند من 125 گرم 2400 مقوا بهداشتی 1810-2550
آخال قهوه ای کارتن  340-430  A4 خارجی 80 گرمی 104000
پوشال سفید کارتن  950-1100  A4 ایرانی 80 گرمی 105000

 

 

آرشیو قیمت کاغذ و مقوا در تاریخ 1397/04/04
نوع محصول قیمت (تومان) نوع محصول  قیمت(تومان)
کاغذ ساده بازیافت (درجه1) 1300-1450 تحریر 70 گرمی 70*100 126000
کاغذ ساده بازیافت (درجه2) 1250-1350 تحریر 80 گرمی 70*100 138000
لاینر رنگی(تولید داخل) 1450-15450

مقوا پشت طوسی 250 گرم  100*70 هر کیلو

5300
تست لاینر(تولید داخل) 1500-1700 مقوا پشت طوسی 350 گرم  100*70هر کیلو 5300
فلوتینگ داخلی 1500-1400 کاغذ A4 گراماژ 80 دبل A 25000
کرافت لی اند من 120 گرم 2650-2850 کاغذ A5 گراماژ 80 دبل A 8700
سفید لی اند من 125 گرم 4400-4900 کاغذ A4 گراماژ 80 Paper one  25000
آخال قهوه ای کارتن  750-850 کاغذ گلاسه 300 گرم هانسول هر کیلو 5200
پوشال سفید کارتن  ----  کاغذ پشت چسبدار 50*70  980

 

نوع محصول
قیمت (تومان) نوع محصول  قیمت(تومان)
کاغذ ساده بازیافت (درجه1) 830-910 تحریر 70 گرمی 70*100  82000
کاغذ ساده بازیافت (درجه2) 730-800 تحریر 80 گرمی 70*100 99000
لاینر رنگی(تولید داخل) 1210-1320 مقوا پشت طوسی 230 گرم 25400
تست لاینر(تولید داخل) 1350-1520 مقوا پشت طوسی 250 گرم 25300
فلوتینگ داخلی 1510-1650 گلاسه 80 گرمی 34000
کرافت لی اند من 120 گرم 2100 گلاسه 90 گرمی 35000
سفید لی اند من 125 گرم 2400 مقوا بهداشتی 1810-2550
آخال قهوه ای کارتن  340-430  A4 خارجی 80 گرمی 104000
پوشال سفید کارتن  950-1100  A4 ایرانی 80 گرمی 105000

 

 

آرشیو قیمت کاغذ و مقوا در تاریخ 1397/04/04
نوع محصول قیمت (تومان) نوع محصول  قیمت(تومان)
کاغذ ساده بازیافت (درجه1) 1300-1450 تحریر 70 گرمی 70*100 126000
کاغذ ساده بازیافت (درجه2) 1250-1350 تحریر 80 گرمی 70*100 138000
لاینر رنگی(تولید داخل) 1450-15450

مقوا پشت طوسی 250 گرم  100*70 هر کیلو

5300
تست لاینر(تولید داخل) 1500-1700 مقوا پشت طوسی 350 گرم  100*70هر کیلو 5300
فلوتینگ داخلی 1500-1400 کاغذ A4 گراماژ 80 دبل A 25000
کرافت لی اند من 120 گرم 2650-2850 کاغذ A5 گراماژ 80 دبل A 8700
سفید لی اند من 125 گرم 4400-4900 کاغذ A4 گراماژ 80 Paper one  25000
آخال قهوه ای کارتن  750-850 کاغذ گلاسه 300 گرم هانسول هر کیلو 5200
پوشال سفید کارتن  ----  کاغذ پشت چسبدار 50*70  980

 

آرشیو قیمت کاغذ و مقوا در تاریخ 1397/04/03
نوع محصول قیمت (تومان) نوع محصول  قیمت(تومان)
کاغذ ساده بازیافت (درجه1) 1300-1450 تحریر 70 گرمی 70*100 126000
کاغذ ساده بازیافت (درجه2) 1250-1350 تحریر 80 گرمی 70*100 138000
لاینر رنگی(تولید داخل) 1450-15450

مقوا پشت طوسی 250 گرم  100*70 هر کیلو

5300
تست لاینر(تولید داخل) 1500-1700 مقوا پشت طوسی 350 گرم  100*70هر کیلو 5300
فلوتینگ داخلی 1500-1400 کاغذ A4 گراماژ 80 دبل A 25000
کرافت لی اند من 120 گرم 2650-2850 کاغذ A5 گراماژ 80 دبل A 8700
سفید لی اند من 125 گرم 4400-4900 کاغذ A4 گراماژ 80 Paper one  25000
آخال قهوه ای کارتن  750-850 کاغذ گلاسه 300 گرم هانسول هر کیلو 5200
پوشال سفید کارتن  ----  کاغذ پشت چسبدار 50*70  980

 

آرشیو قیمت کاغذ و مقوا در تاریخ 1397/04/02
نوع محصول قیمت (تومان) نوع محصول  قیمت(تومان)
کاغذ ساده بازیافت (درجه1) 1300-1450 تحریر 70 گرمی 70*100 126000
کاغذ ساده بازیافت (درجه2) 1250-1350 تحریر 80 گرمی 70*100 138000
لاینر رنگی(تولید داخل) 1450-15450

مقوا پشت طوسی 250 گرم  100*70 هر کیلو

5300
تست لاینر(تولید داخل) 1500-1700 مقوا پشت طوسی 350 گرم  100*70هر کیلو 5300
فلوتینگ داخلی 1500-1400 کاغذ A4 گراماژ 80 دبل A 25000
کرافت لی اند من 120 گرم 2650-2850 کاغذ A5 گراماژ 80 دبل A 8700
سفید لی اند من 125 گرم 4400-4900 کاغذ A4 گراماژ 80 Paper one  25000
آخال قهوه ای کارتن  750-850 کاغذ گلاسه 300 گرم هانسول هر کیلو 5200
پوشال سفید کارتن  ----  کاغذ پشت چسبدار 50*70  980

 

آرشیو قیمت کاغذ و مقوا در تاریخ 1397/03/30
نوع محصول قیمت (تومان) نوع محصول  قیمت(تومان)
کاغذ ساده بازیافت (درجه1) 1300-1450 تحریر 70 گرمی 70*100 126000
کاغذ ساده بازیافت (درجه2) 1250-1350 تحریر 80 گرمی 70*100 138000
لاینر رنگی(تولید داخل) 1450-15450

مقوا پشت طوسی 250 گرم  100*70 هر کیلو

5300
تست لاینر(تولید داخل) 1500-1700 مقوا پشت طوسی 350 گرم  100*70هر کیلو 5300
فلوتینگ داخلی 1500-1400 کاغذ A4 گراماژ 80 دبل A 25000
کرافت لی اند من 120 گرم 2650-2850 کاغذ A5 گراماژ 80 دبل A 8700
سفید لی اند من 125 گرم 4400-4900 کاغذ A4 گراماژ 80 Paper one  25000
آخال قهوه ای کارتن  750-850 کاغذ گلاسه 300 گرم هانسول هر کیلو 5200
پوشال سفید کارتن  ----  کاغذ پشت چسبدار 50*70  980

 

آرشیو قیمت کاغذ و مقوا در تاریخ 1397/03/29
نوع محصول قیمت (تومان) نوع محصول  قیمت(تومان)
کاغذ ساده بازیافت (درجه1) 1300-1450 تحریر 70 گرمی 70*100 126000
کاغذ ساده بازیافت (درجه2) 1250-1350 تحریر 80 گرمی 70*100 138000
لاینر رنگی(تولید داخل) 1450-15450

مقوا پشت طوسی 250 گرم  100*70 هر کیلو

5300
تست لاینر(تولید داخل) 1500-1700 مقوا پشت طوسی 350 گرم  100*70هر کیلو 5300
فلوتینگ داخلی 1500-1400 کاغذ A4 گراماژ 80 دبل A 25000
کرافت لی اند من 120 گرم 2650-2850 کاغذ A5 گراماژ 80 دبل A 8700
سفید لی اند من 125 گرم 4400-4900 کاغذ A4 گراماژ 80 Paper one  25000
آخال قهوه ای کارتن  750-850 کاغذ گلاسه 300 گرم هانسول هر کیلو 5200
پوشال سفید کارتن  ----  کاغذ پشت چسبدار 50*70  980

 

آرشیو قیمت کاغذ و مقوا در تاریخ 1397/03/28
نوع محصول قیمت (تومان) نوع محصول  قیمت(تومان)
کاغذ ساده بازیافت (درجه1) 1300-1450 تحریر 70 گرمی 70*100 126000
کاغذ ساده بازیافت (درجه2) 1250-1350 تحریر 80 گرمی 70*100 138000
لاینر رنگی(تولید داخل) 1450-15450

مقوا پشت طوسی 250 گرم  100*70 هر کیلو

5300
تست لاینر(تولید داخل) 1500-1700 مقوا پشت طوسی 350 گرم  100*70هر کیلو 5300
فلوتینگ داخلی 1500-1400 کاغذ A4 گراماژ 80 دبل A 25000
کرافت لی اند من 120 گرم 2650-2850 کاغذ A5 گراماژ 80 دبل A 8700
سفید لی اند من 125 گرم 4400-4900 کاغذ A4 گراماژ 80 Paper one  25000
آخال قهوه ای کارتن  750-850 کاغذ گلاسه 300 گرم هانسول هر کیلو 5200
پوشال سفید کارتن  ----  کاغذ پشت چسبدار 50*70  980

 

آرشیو قیمت کاغذ و مقوا در تاریخ 1397/03/27
نوع محصول قیمت (تومان) نوع محصول  قیمت(تومان)
کاغذ ساده بازیافت (درجه1) 1200-1250 تحریر 70 گرمی 70*100 125000
کاغذ ساده بازیافت (درجه2) 1100-1150 تحریر 80 گرمی 70*100 137000
لاینر رنگی(تولید داخل) 1350-1450

مقوا پشت طوسی 250 گرم  100*70 هر کیلو

4550
تست لاینر(تولید داخل) 1400-1600 مقوا پشت طوسی 350 گرم  100*70هر کیلو 4550
فلوتینگ داخلی 1350-1500 کاغذ A4 گراماژ 80 دبل A 16500
کرافت لی اند من 120 گرم 2600-2800 کاغذ A5 گراماژ 80 دبل A 8500
سفید لی اند من 125 گرم 4300-4700 کاغذ A4 گراماژ 80 Paper one  18500
آخال قهوه ای کارتن  650-750 کاغذ گلاسه 300 گرم هانسول هر کیلو 4500
پوشال سفید کارتن  ----  کاغذ پشت چسبدار 50*70  980

 

آرشیو قیمت کاغذ و مقوا در تاریخ 1397/03/24
نوع محصول قیمت (تومان) نوع محصول  قیمت(تومان)
کاغذ ساده بازیافت (درجه1) 1200-1250 تحریر 70 گرمی 70*100 125000
کاغذ ساده بازیافت (درجه2) 1100-1150 تحریر 80 گرمی 70*100 137000
لاینر رنگی(تولید داخل) 1350-1450

مقوا پشت طوسی 250 گرم  100*70 هر کیلو

4550
تست لاینر(تولید داخل) 1400-1600 مقوا پشت طوسی 350 گرم  100*70هر کیلو 4550
فلوتینگ داخلی 1350-1500 کاغذ A4 گراماژ 80 دبل A 16500
کرافت لی اند من 120 گرم 2600-2800 کاغذ A5 گراماژ 80 دبل A 8500
سفید لی اند من 125 گرم 4300-4700 کاغذ A4 گراماژ 80 Paper one  18500
آخال قهوه ای کارتن  650-750 کاغذ گلاسه 300 گرم هانسول هر کیلو 4500
پوشال سفید کارتن  ----  کاغذ پشت چسبدار 50*70  980

 

آرشیو قیمت کاغذ و مقوا در تاریخ 1397/03/23
نوع محصول قیمت (تومان) نوع محصول  قیمت(تومان)
کاغذ ساده بازیافت (درجه1) 1200-1250 تحریر 70 گرمی 70*100 125000
کاغذ ساده بازیافت (درجه2) 1100-1150 تحریر 80 گرمی 70*100 137000
لاینر رنگی(تولید داخل) 1350-1450

مقوا پشت طوسی 250 گرم  100*70 هر کیلو

4550
تست لاینر(تولید داخل) 1400-1600 مقوا پشت طوسی 350 گرم  100*70هر کیلو 4550
فلوتینگ داخلی 1350-1500 کاغذ A4 گراماژ 80 دبل A 16500
کرافت لی اند من 120 گرم 2600-2800 کاغذ A5 گراماژ 80 دبل A 8500
سفید لی اند من 125 گرم 4300-4700 کاغذ A4 گراماژ 80 Paper one  18500
آخال قهوه ای کارتن  650-750 کاغذ گلاسه 300 گرم هانسول هر کیلو 4500
پوشال سفید کارتن  ----  کاغذ پشت چسبدار 50*70  980

 

آرشیو قیمت کاغذ و مقوا در تاریخ 1397/03/22
نوع محصول قیمت (تومان) نوع محصول  قیمت(تومان)
کاغذ ساده بازیافت (درجه1) 1200-1250 تحریر 70 گرمی 70*100 125000
کاغذ ساده بازیافت (درجه2) 1100-1150 تحریر 80 گرمی 70*100 137000
لاینر رنگی(تولید داخل) 1350-1450

مقوا پشت طوسی 250 گرم  100*70 هر کیلو

4550
تست لاینر(تولید داخل) 1400-1600 مقوا پشت طوسی 350 گرم  100*70هر کیلو 4550
فلوتینگ داخلی 1350-1500 کاغذ A4 گراماژ 80 دبل A 16500
کرافت لی اند من 120 گرم 2600-2800 کاغذ A5 گراماژ 80 دبل A 8500
سفید لی اند من 125 گرم 4300-4700 کاغذ A4 گراماژ 80 Paper one  18500
آخال قهوه ای کارتن  650-750 کاغذ گلاسه 300 گرم هانسول هر کیلو 4500
پوشال سفید کارتن  ----  کاغذ پشت چسبدار 50*70  980

 

آرشیو قیمت کاغذ و مقوا در تاریخ 1397/03/21
نوع محصول قیمت (تومان) نوع محصول  قیمت(تومان)
کاغذ ساده بازیافت (درجه1) 1200-1250 تحریر 70 گرمی 70*100 125000
کاغذ ساده بازیافت (درجه2) 1100-1150 تحریر 80 گرمی 70*100 137000
لاینر رنگی(تولید داخل) 1350-1450

مقوا پشت طوسی 250 گرم  100*70 هر کیلو

4550
تست لاینر(تولید داخل) 1400-1600 مقوا پشت طوسی 350 گرم  100*70هر کیلو 4550
فلوتینگ داخلی 1350-1500 کاغذ A4 گراماژ 80 دبل A 16500
کرافت لی اند من 120 گرم 2600-2800 کاغذ A5 گراماژ 80 دبل A 8500
سفید لی اند من 125 گرم 4300-4700 کاغذ A4 گراماژ 80 Paper one  18500
آخال قهوه ای کارتن  650-750 کاغذ گلاسه 300 گرم هانسول هر کیلو 4500
پوشال سفید کارتن  ----  کاغذ پشت چسبدار 50*70  980

 

آرشیو قیمت کاغذ و مقوا در تاریخ 1397/03/20
نوع محصول قیمت (تومان) نوع محصول  قیمت(تومان)
کاغذ ساده بازیافت (درجه1) 1200-1250 تحریر 70 گرمی 70*100 117500
کاغذ ساده بازیافت (درجه2) 1100-1150 تحریر 80 گرمی 70*100 130000
لاینر رنگی(تولید داخل) 1350-1450

مقوا پشت طوسی 250 گرم  100*70 هر کیلو

4550
تست لاینر(تولید داخل) 1400-1600 مقوا پشت طوسی 350 گرم  100*70هر کیلو 4550
فلوتینگ داخلی 1350-1500 کاغذ A4 گراماژ 80 دبل A 18500
کرافت لی اند من 120 گرم 2600-2800 کاغذ A5 گراماژ 80 دبل A 9500
سفید لی اند من 125 گرم 4300-4700 کاغذ A4 گراماژ 80 Paper one  18500
آخال قهوه ای کارتن  650-750 کاغذ گلاسه 300 گرم هانسول هر کیلو 4500
پوشال سفید کارتن  ----  کاغذ پشت چسبدار 50*70  980

 

آرشیو قیمت کاغذ و مقوا در تاریخ 1397/03/19
نوع محصول قیمت (تومان) نوع محصول  قیمت(تومان)
کاغذ ساده بازیافت (درجه1) 1200-1250 تحریر 70 گرمی 70*100 117500
کاغذ ساده بازیافت (درجه2) 1100-1150 تحریر 80 گرمی 70*100 130000
لاینر رنگی(تولید داخل) 1350-1450

مقوا پشت طوسی 250 گرم  100*70 هر کیلو

4550
تست لاینر(تولید داخل) 1400-1600 مقوا پشت طوسی 350 گرم  100*70هر کیلو 4550
فلوتینگ داخلی 1350-1500 کاغذ A4 گراماژ 80 دبل A 18500
کرافت لی اند من 120 گرم 2600-2800 کاغذ A5 گراماژ 80 دبل A 9500
سفید لی اند من 125 گرم 4300-4700 کاغذ A4 گراماژ 80 Paper one  18500
آخال قهوه ای کارتن  650-750 کاغذ گلاسه 300 گرم هانسول هر کیلو 4500
پوشال سفید کارتن  ----  کاغذ پشت چسبدار 50*70  980

 


بعدی 1 2 3 4 5  ... قبلی 
صفحه 1 از 18