آرشیو قیمت کاغذ و مقوا در تاریخ 1397/11/30
نوع محصول قیمت (تومان) نوع محصول  قیمت(تومان)
کاغذ ساده بازیافت (درجه1) 3000-3300

تحریر 70 گرمی 70*100هربند

372000
کاغذ ساده بازیافت (درجه2) 2900-3000 تحریر 80 گرمی 70*100هربند 407000
لاینر رنگی(تولید داخل) -------- مقوا پشت طوسی 300 گرم هر کیلوگرم 188000
تست لاینر(تولید داخل) 3900-4200 مقوا پشت طوسی 250 گرم هر کیلوگرم 188000
فلوتینگ داخلی 3600-4000 گلاسه 200 گرمی100*70هرکیلوگرم 21500
کاغذ کرافت تولیدداخل 4800-5200 گلاسه 300 گرمی 100*70هرکیلو گرم 21500
سفید لی اند من 125 گرم -------- مقوای ایندر برد270گرمی 22300
آخال قهوه ای پرس شده کارتن  1900-2300  A4 خارجی 80 گرمی 32000
پوشال سفید کارتن  -------  A4 ایرانی 80 گرمی 24000

 

 

آرشیو قیمت کاغذ و مقوا در تاریخ 1397/11/27
نوع محصول قیمت (تومان) نوع محصول  قیمت(تومان)
کاغذ ساده بازیافت (درجه1) 3000-3300

تحریر 70 گرمی 70*100هربند

386000
کاغذ ساده بازیافت (درجه2) 2900-3000 تحریر 80 گرمی 70*100هربند 411000
لاینر رنگی(تولید داخل) -------- مقوا پشت طوسی 300 گرم هر کیلوگرم 188000
تست لاینر(تولید داخل) 3900-4200 مقوا پشت طوسی 250 گرم هر کیلوگرم 188000
فلوتینگ داخلی 3600-4000 گلاسه 200 گرمی100*70هرکیلوگرم 21500
کاغذ کرافت تولیدداخل 4800-5200 گلاسه 300 گرمی 100*70هرکیلو گرم 21500
سفید لی اند من 125 گرم -------- مقوای ایندر برد270گرمی 22300
آخال قهوه ای پرس شده کارتن  1900-2300  A4 خارجی 80 گرمی 32000
پوشال سفید کارتن  -------  A4 ایرانی 80 گرمی 24000

 

 

آرشیو قیمت کاغذ و مقوا در تاریخ 1397/11/25
نوع محصول قیمت (تومان) نوع محصول  قیمت(تومان)
کاغذ ساده بازیافت (درجه1) 3000-3300

تحریر 70 گرمی 70*100هربند

362000
کاغذ ساده بازیافت (درجه2) 2900-3000 تحریر 80 گرمی 70*100هربند 385000
لاینر رنگی(تولید داخل) -------- مقوا پشت طوسی 300 گرم هر کیلوگرم 185000
تست لاینر(تولید داخل) 3900-4200 مقوا پشت طوسی 250 گرم هر کیلوگرم 185000
فلوتینگ داخلی 3600-4000 گلاسه 200 گرمی100*70هرکیلوگرم 22000
کاغذ کرافت تولیدداخل 4800-5200 گلاسه 300 گرمی 100*70هرکیلو گرم 22000
سفید لی اند من 125 گرم -------- مقوای ایندر برد270گرمی 22300
آخال قهوه ای پرس شده کارتن  1900-2300  A4 خارجی 80 گرمی 32000
پوشال سفید کارتن  -------  A4 ایرانی 80 گرمی 24000

 

 

آرشیو قیمت کاغذ و مقوا در تاریخ 1397/11/23
نوع محصول قیمت (تومان) نوع محصول  قیمت(تومان)
کاغذ ساده بازیافت (درجه1) 3000-3300

تحریر 70 گرمی 70*100هربند

362000
کاغذ ساده بازیافت (درجه2) 2900-3000 تحریر 80 گرمی 70*100هربند 385000
لاینر رنگی(تولید داخل) -------- مقوا پشت طوسی 300 گرم هر کیلوگرم 185000
تست لاینر(تولید داخل) 3900-4200 مقوا پشت طوسی 250 گرم هر کیلوگرم 185000
فلوتینگ داخلی 3600-4000 گلاسه 200 گرمی100*70هرکیلوگرم 22000
کاغذ کرافت تولیدداخل 4800-5200 گلاسه 300 گرمی 100*70هرکیلو گرم 22000
سفید لی اند من 125 گرم -------- مقوای ایندر برد270گرمی 22300
آخال قهوه ای پرس شده کارتن  1900-2300  A4 خارجی 80 گرمی 32000
پوشال سفید کارتن  -------  A4 ایرانی 80 گرمی 24000

 

 

آرشیو قیمت کاغذ و مقوا در تاریخ 1397/11/18
نوع محصول قیمت (تومان) نوع محصول  قیمت(تومان)
کاغذ ساده بازیافت (درجه1) 3000-3300

تحریر 70 گرمی 70*100هربند

362000
کاغذ ساده بازیافت (درجه2) 2900-3000 تحریر 80 گرمی 70*100هربند 385000
لاینر رنگی(تولید داخل) -------- مقوا پشت طوسی 300 گرم هر کیلوگرم 185000
تست لاینر(تولید داخل) 3900-4200 مقوا پشت طوسی 250 گرم هر کیلوگرم 185000
فلوتینگ داخلی 3600-4000 گلاسه 200 گرمی100*70هرکیلوگرم 22000
کاغذ کرافت تولیدداخل 4800-5200 گلاسه 300 گرمی 100*70هرکیلو گرم 22000
سفید لی اند من 125 گرم -------- مقوای ایندر برد270گرمی 22700
آخال قهوه ای پرس شده کارتن  1900-2300  A4 خارجی 80 گرمی 32000
پوشال سفید کارتن  -------  A4 ایرانی 80 گرمی 24000

 

 

آرشیو قیمت کاغذ و مقوا در تاریخ 1397/11/17
نوع محصول قیمت (تومان) نوع محصول  قیمت(تومان)
کاغذ ساده بازیافت (درجه1) 3000-3300

تحریر 70 گرمی 70*100هربند

381000
کاغذ ساده بازیافت (درجه2) 2900-3000 تحریر 80 گرمی 70*100هربند 395000
لاینر رنگی(تولید داخل) -------- مقوا پشت طوسی 300 گرم هر کیلوگرم 185000
تست لاینر(تولید داخل) 3900-4200 مقوا پشت طوسی 250 گرم هر کیلوگرم 185000
فلوتینگ داخلی 3600-4000 گلاسه 200 گرمی100*70هرکیلوگرم 24000
کاغذ کرافت تولیدداخل 4800-5200 گلاسه 300 گرمی 100*70هرکیلو گرم 23400
سفید لی اند من 125 گرم -------- مقوای ایندر برد270گرمی 22700
آخال قهوه ای پرس شده کارتن  1900-2300  A4 خارجی 80 گرمی 32000
پوشال سفید کارتن  -------  A4 ایرانی 80 گرمی 22000

 

 

آرشیو قیمت کاغذ و مقوا در تاریخ 1397/11/16
نوع محصول قیمت (تومان) نوع محصول  قیمت(تومان)
کاغذ ساده بازیافت (درجه1) 3000-3300

تحریر 70 گرمی 70*100هربند

381000
کاغذ ساده بازیافت (درجه2) 2900-3000 تحریر 80 گرمی 70*100هربند 395000
لاینر رنگی(تولید داخل) -------- مقوا پشت طوسی 300 گرم هر کیلوگرم 185000
تست لاینر(تولید داخل) 3900-4200 مقوا پشت طوسی 250 گرم هر کیلوگرم 185000
فلوتینگ داخلی 3600-4000 گلاسه 200 گرمی100*70هرکیلوگرم 24000
کاغذ کرافت تولیدداخل 4800-5200 گلاسه 300 گرمی 100*70هرکیلو گرم 23400
سفید لی اند من 125 گرم -------- مقوای ایندر برد270گرمی 22700
آخال قهوه ای پرس شده کارتن  1900-2300  A4 خارجی 80 گرمی 32000
پوشال سفید کارتن  -------  A4 ایرانی 80 گرمی 22000

 

 

آرشیو قیمت کاغذ و مقوا در تاریخ 1397/11/14
نوع محصول قیمت (تومان) نوع محصول  قیمت(تومان)
کاغذ ساده بازیافت (درجه1) 3000-3300

تحریر 70 گرمی 70*100هربند

412000
کاغذ ساده بازیافت (درجه2) 2900-3000 تحریر 80 گرمی 70*100هربند 432000
لاینر رنگی(تولید داخل) -------- مقوا پشت طوسی 300 گرم هر کیلوگرم 185000
تست لاینر(تولید داخل) 3900-4200 مقوا پشت طوسی 250 گرم هر کیلوگرم 185000
فلوتینگ داخلی 3600-4000 گلاسه 200 گرمی100*70هرکیلوگرم 24000
کاغذ کرافت تولیدداخل 4800-5200 گلاسه 300 گرمی 100*70هرکیلو گرم 23400
سفید لی اند من 125 گرم -------- مقوای ایندر برد270گرمی 22700
آخال قهوه ای پرس شده کارتن  1900-2300  A4 خارجی 80 گرمی 32000
پوشال سفید کارتن  -------  A4 ایرانی 80 گرمی 22000

 

 

آرشیو قیمت کاغذ و مقوا در تاریخ 1397/11/13
نوع محصول قیمت (تومان) نوع محصول  قیمت(تومان)
کاغذ ساده بازیافت (درجه1) 3000-3300

تحریر 70 گرمی 70*100هربند

412000
کاغذ ساده بازیافت (درجه2) 2900-3000 تحریر 80 گرمی 70*100هربند 432000
لاینر رنگی(تولید داخل) -------- مقوا پشت طوسی 300 گرم هر کیلوگرم 185000
تست لاینر(تولید داخل) 3900-4200 مقوا پشت طوسی 250 گرم هر کیلوگرم 185000
فلوتینگ داخلی 3600-4000 گلاسه 200 گرمی100*70هرکیلوگرم 24000
کاغذ کرافت تولیدداخل 4800-5200 گلاسه 300 گرمی 100*70هرکیلو گرم 23400
سفید لی اند من 125 گرم -------- مقوای ایندر برد270گرمی 22700
آخال قهوه ای پرس شده کارتن  1900-2300  A4 خارجی 80 گرمی 32000
پوشال سفید کارتن  -------  A4 ایرانی 80 گرمی 22000

 

 

آرشیو قیمت کاغذ و مقوا در تاریخ 1397/11/11
نوع محصول قیمت (تومان) نوع محصول  قیمت(تومان)
کاغذ ساده بازیافت (درجه1) 3000-3300

تحریر 70 گرمی 70*100هربند

412000
کاغذ ساده بازیافت (درجه2) 2900-3000 تحریر 80 گرمی 70*100هربند 432000
لاینر رنگی(تولید داخل) -------- مقوا پشت طوسی 300 گرم هر کیلوگرم 185000
تست لاینر(تولید داخل) 3900-4200 مقوا پشت طوسی 250 گرم هر کیلوگرم 185000
فلوتینگ داخلی 3600-4000 گلاسه 200 گرمی100*70هرکیلوگرم 24000
کاغذ کرافت تولیدداخل 4800-5200 گلاسه 300 گرمی 100*70هرکیلو گرم 23400
سفید لی اند من 125 گرم -------- مقوای ایندر برد270گرمی 22700
آخال قهوه ای پرس شده کارتن  1900-2300  A4 خارجی 80 گرمی 32000
پوشال سفید کارتن  -------  A4 ایرانی 80 گرمی 22000

 

 

آرشیو قیمت کاغذ و مقوا در تاریخ 1397/11/09
نوع محصول قیمت (تومان) نوع محصول  قیمت(تومان)
کاغذ ساده بازیافت (درجه1) 3000-3300

تحریر 70 گرمی 70*100هربند

 371000
کاغذ ساده بازیافت (درجه2) 2900-3000 تحریر 80 گرمی 70*100هربند 381000
لاینر رنگی(تولید داخل) -------- مقوا پشت طوسی 300 گرم هر کیلوگرم ---
تست لاینر(تولید داخل) 3900-4200 مقوا پشت طوسی 250 گرم هر کیلوگرم ---
فلوتینگ داخلی 3600-4000 گلاسه 200 گرمی100*70هرکیلوگرم 22700
کاغذ کرافت تولیدداخل 4800-5200 گلاسه 300 گرمی 100*70هرکیلو گرم 22700
سفید لی اند من 125 گرم -------- مقوای ایندر برد270گرمی 22700
آخال قهوه ای پرس شده کارتن  1900-2300  A4 خارجی 80 گرمی 32000
پوشال سفید کارتن  -------  A4 ایرانی 80 گرمی 22000

 

 

آرشیو قیمت کاغذ و مقوا در تاریخ 1397/11/08
نوع محصول قیمت (تومان) نوع محصول  قیمت(تومان)
کاغذ ساده بازیافت (درجه1) 3000-3300

تحریر 70 گرمی 70*100هربند

 317000
کاغذ ساده بازیافت (درجه2) 2900-3000 تحریر 80 گرمی 70*100هربند 331000
لاینر رنگی(تولید داخل) -------- مقوا پشت طوسی 300 گرم هر کیلوگرم 14600
تست لاینر(تولید داخل) 3900-4200 مقوا پشت طوسی 250 گرم هر کیلوگرم 19100
فلوتینگ داخلی 3600-4000 گلاسه 200 گرمی100*70هرکیلوگرم 19500
کاغذ کرافت تولیدداخل 4800-5200 گلاسه 300 گرمی 100*70هرکیلو گرم 19100
سفید لی اند من 125 گرم -------- مقوای ایندر برد270گرمی 22000
آخال قهوه ای پرس شده کارتن  1900-2300  A4 خارجی 80 گرمی 32000
پوشال سفید کارتن  -------  A4 ایرانی 80 گرمی 22000

 

 

آرشیو قیمت کاغذ و مقوا در تاریخ 1397/11/07
نوع محصول قیمت (تومان) نوع محصول  قیمت(تومان)
کاغذ ساده بازیافت (درجه1) 3000-3300

تحریر 70 گرمی 70*100هربند

 317000
کاغذ ساده بازیافت (درجه2) 2900-3000 تحریر 80 گرمی 70*100هربند 331000
لاینر رنگی(تولید داخل) -------- مقوا پشت طوسی 300 گرم هر کیلوگرم 14600
تست لاینر(تولید داخل) 3900-4200 مقوا پشت طوسی 250 گرم هر کیلوگرم 19100
فلوتینگ داخلی 3600-4000 گلاسه 200 گرمی100*70هرکیلوگرم 19500
کاغذ کرافت تولیدداخل 4800-5200 گلاسه 300 گرمی 100*70هرکیلو گرم 19100
سفید لی اند من 125 گرم -------- مقوای ایندر برد270گرمی 22000
آخال قهوه ای پرس شده کارتن  1900-2300  A4 خارجی 80 گرمی 32000
پوشال سفید کارتن  -------  A4 ایرانی 80 گرمی 22000

 

 

آرشیو قیمت کاغذ و مقوا در تاریخ 1397/11/06
نوع محصول قیمت (تومان) نوع محصول  قیمت(تومان)
کاغذ ساده بازیافت (درجه1) 3000-3300

تحریر 70 گرمی 70*100هربند

 317000
کاغذ ساده بازیافت (درجه2) 2900-3000 تحریر 80 گرمی 70*100هربند 331000
لاینر رنگی(تولید داخل) -------- مقوا پشت طوسی 300 گرم هر کیلوگرم 14600
تست لاینر(تولید داخل) 3900-4200 مقوا پشت طوسی 250 گرم هر کیلوگرم 19100
فلوتینگ داخلی 3600-4000 گلاسه 200 گرمی100*70هرکیلوگرم 19500
کاغذ کرافت تولیدداخل 4800-5200 گلاسه 300 گرمی 100*70هرکیلو گرم 19100
سفید لی اند من 125 گرم -------- مقوای ایندر برد270گرمی 22000
آخال قهوه ای پرس شده کارتن  1900-2300  A4 خارجی 80 گرمی 32000
پوشال سفید کارتن  -------  A4 ایرانی 80 گرمی 22000

 

 

آرشیو قیمت کاغذ و مقوا در تاریخ 1397/11/02
نوع محصول قیمت (تومان) نوع محصول  قیمت(تومان)
کاغذ ساده بازیافت (درجه1) 3000-3300

تحریر 70 گرمی 70*100هربند

 317000
کاغذ ساده بازیافت (درجه2) 2900-3000 تحریر 80 گرمی 70*100هربند 331000
لاینر رنگی(تولید داخل) -------- مقوا پشت طوسی 300 گرم هر کیلوگرم 14600
تست لاینر(تولید داخل) 3900-4200 مقوا پشت طوسی 250 گرم هر کیلوگرم 19100
فلوتینگ داخلی 3600-4000 گلاسه 200 گرمی100*70هرکیلوگرم 19500
کاغذ کرافت تولیدداخل 4800-5200 گلاسه 300 گرمی 100*70هرکیلو گرم 19100
سفید لی اند من 125 گرم -------- مقوای ایندر برد270گرمی 22000
آخال قهوه ای پرس شده کارتن  1900-2300  A4 خارجی 80 گرمی 32000
پوشال سفید کارتن  -------  A4 ایرانی 80 گرمی 22000

 

 

آرشیو قیمت کاغذ و مقوا در تاریخ 1397/11/01
نوع محصول قیمت (تومان) نوع محصول  قیمت(تومان)
کاغذ ساده بازیافت (درجه1) 3000-3300

تحریر 70 گرمی 70*100هربند

 306000
کاغذ ساده بازیافت (درجه2) 2900-3000 تحریر 80 گرمی 70*100هربند 321000
لاینر رنگی(تولید داخل) -------- مقوا پشت طوسی 300 گرم هر کیلوگرم 13700
تست لاینر(تولید داخل) 3900-4200 مقوا پشت طوسی 250 گرم هر کیلوگرم 13800
فلوتینگ داخلی 3600-4000 گلاسه 200 گرمی100*70هرکیلوگرم 15600
کاغذ کرافت تولیدداخل 4800-5200 گلاسه 300 گرمی 100*70هرکیلو گرم 15700
سفید لی اند من 125 گرم -------- مقوای ایندر برد270گرمی 20500
آخال قهوه ای پرس شده کارتن  1900-2300  A4 خارجی 80 گرمی 32000
پوشال سفید کارتن  -------  A4 ایرانی 80 گرمی 22000

 

 

آرشیو قیمت کاغذ و مقوا در تاریخ 1397/10/30
نوع محصول قیمت (تومان) نوع محصول  قیمت(تومان)
کاغذ ساده بازیافت (درجه1) 3000-3300

تحریر 70 گرمی 70*100هربند

 306000
کاغذ ساده بازیافت (درجه2) 2900-3000 تحریر 80 گرمی 70*100هربند 321000
لاینر رنگی(تولید داخل) -------- مقوا پشت طوسی 300 گرم هر کیلوگرم 13700
تست لاینر(تولید داخل) 3900-4200 مقوا پشت طوسی 250 گرم هر کیلوگرم 13800
فلوتینگ داخلی 3600-4000 گلاسه 200 گرمی100*70هرکیلوگرم 15600
کاغذ کرافت تولیدداخل 4800-5200 گلاسه 300 گرمی 100*70هرکیلو گرم 15700
سفید لی اند من 125 گرم -------- مقوای ایندر برد270گرمی 20500
آخال قهوه ای پرس شده کارتن  1900-2300  A4 خارجی 80 گرمی 32000
پوشال سفید کارتن  -------  A4 ایرانی 80 گرمی 22000

 

 

آرشیو قیمت کاغذ و مقوا در تاریخ 1397/10/29
نوع محصول قیمت (تومان) نوع محصول  قیمت(تومان)
کاغذ ساده بازیافت (درجه1) 3000-3300

تحریر 70 گرمی 70*100هربند

 306000
کاغذ ساده بازیافت (درجه2) 2900-3000 تحریر 80 گرمی 70*100هربند 321000
لاینر رنگی(تولید داخل) -------- مقوا پشت طوسی 300 گرم هر کیلوگرم 13500
تست لاینر(تولید داخل) 3900-4200 مقوا پشت طوسی 250 گرم هر کیلوگرم 13500
فلوتینگ داخلی 3600-4000 گلاسه 200 گرمی100*70هرکیلوگرم 15600
کاغذ کرافت تولیدداخل 4800-5200 گلاسه 300 گرمی 100*70هرکیلو گرم 15700
سفید لی اند من 125 گرم -------- مقوای ایندر برد270گرمی 21500
آخال قهوه ای پرس شده کارتن  1900-2300  A4 خارجی 80 گرمی 32000
پوشال سفید کارتن  -------  A4 ایرانی 80 گرمی 22000

 

 

آرشیو قیمت کاغذ و مقوا در تاریخ 1397/10/26
نوع محصول قیمت (تومان) نوع محصول  قیمت(تومان)
کاغذ ساده بازیافت (درجه1) 3000-3300

تحریر 70 گرمی 70*100هربند

 306000
کاغذ ساده بازیافت (درجه2) 2900-3000 تحریر 80 گرمی 70*100هربند 321000
لاینر رنگی(تولید داخل) -------- مقوا پشت طوسی 300 گرم هر کیلوگرم 13500
تست لاینر(تولید داخل) 3900-4200 مقوا پشت طوسی 250 گرم هر کیلوگرم 13500
فلوتینگ داخلی 3600-4000 گلاسه 200 گرمی100*70هرکیلوگرم 15600
کاغذ کرافت تولیدداخل 4800-5200 گلاسه 300 گرمی 100*70هرکیلو گرم 15700
سفید لی اند من 125 گرم -------- مقوای ایندر برد270گرمی 21500
آخال قهوه ای پرس شده کارتن  1900-2300  A4 خارجی 80 گرمی 32000
پوشال سفید کارتن  -------  A4 ایرانی 80 گرمی 22000

 

 

آرشیو قیمت کاغذ و مقوا در تاریخ 1397/10/25
نوع محصول قیمت (تومان) نوع محصول  قیمت(تومان)
کاغذ ساده بازیافت (درجه1) 3000-3300

تحریر 70 گرمی 70*100هربند

 306000
کاغذ ساده بازیافت (درجه2) 2900-3000 تحریر 80 گرمی 70*100هربند 321000
لاینر رنگی(تولید داخل) -------- مقوا پشت طوسی 300 گرم هر کیلوگرم 13500
تست لاینر(تولید داخل) 3900-4200 مقوا پشت طوسی 250 گرم هر کیلوگرم 13500
فلوتینگ داخلی 3600-4000 گلاسه 200 گرمی100*70هرکیلوگرم 15600
کاغذ کرافت تولیدداخل 4800-5200 گلاسه 300 گرمی 100*70هرکیلو گرم 15700
سفید لی اند من 125 گرم -------- مقوای ایندر برد270گرمی 21500
آخال قهوه ای پرس شده کارتن  1900-2300  A4 خارجی 80 گرمی 32000
پوشال سفید کارتن  -------  A4 ایرانی 80 گرمی 22000

 

 

آرشیو قیمت کاغذ و مقوا در تاریخ 1397/10/23
نوع محصول قیمت (تومان) نوع محصول  قیمت(تومان)
کاغذ ساده بازیافت (درجه1) 3000-3300

تحریر 70 گرمی 70*100هربند

 301000
کاغذ ساده بازیافت (درجه2) 2900-3000 تحریر 80 گرمی 70*100هربند 311000
لاینر رنگی(تولید داخل) -------- مقوا پشت طوسی 300 گرم هر کیلوگرم 13100
تست لاینر(تولید داخل) 3900-4200 مقوا پشت طوسی 250 گرم هر کیلوگرم 13100
فلوتینگ داخلی 3600-4000 گلاسه 200 گرمی100*70هرکیلوگرم 15600
کاغذ کرافت تولیدداخل 4800-5200 گلاسه 300 گرمی 100*70هرکیلو گرم 15600
سفید لی اند من 125 گرم -------- مقوای ایندر برد270گرمی 21500
آخال قهوه ای پرس شده کارتن  1900-2300  A4 خارجی 80 گرمی 32000
پوشال سفید کارتن  -------  A4 ایرانی 80 گرمی 22000

 

 

آرشیو قیمت کاغذ و مقوا در تاریخ 1397/10/22
نوع محصول قیمت (تومان) نوع محصول  قیمت(تومان)
کاغذ ساده بازیافت (درجه1) 3000-3300

تحریر 70 گرمی 70*100هربند

 301000
کاغذ ساده بازیافت (درجه2) 2900-3000 تحریر 80 گرمی 70*100هربند 311000
لاینر رنگی(تولید داخل) -------- مقوا پشت طوسی 300 گرم هر کیلوگرم 13100
تست لاینر(تولید داخل) 3900-4200 مقوا پشت طوسی 250 گرم هر کیلوگرم 13100
فلوتینگ داخلی 3600-4000 گلاسه 200 گرمی100*70هرکیلوگرم 15600
کاغذ کرافت تولیدداخل 4800-5200 گلاسه 300 گرمی 100*70هرکیلو گرم 15600
سفید لی اند من 125 گرم -------- مقوای ایندر برد270گرمی 21500
آخال قهوه ای پرس شده کارتن  1900-2300  A4 خارجی 80 گرمی 32000
پوشال سفید کارتن  -------  A4 ایرانی 80 گرمی 22000

 

 

آرشیو قیمت کاغذ و مقوا در تاریخ 1397/10/19
نوع محصول قیمت (تومان) نوع محصول  قیمت(تومان)
کاغذ ساده بازیافت (درجه1) 3000-3300

تحریر 70 گرمی 70*100هربند

 274000
کاغذ ساده بازیافت (درجه2) 2900-3000 تحریر 80 گرمی 70*100هربند 301000
لاینر رنگی(تولید داخل) -------- مقوا پشت طوسی 300 گرم هر کیلوگرم 13100
تست لاینر(تولید داخل) 3900-4200 مقوا پشت طوسی 250 گرم هر کیلوگرم 13100
فلوتینگ داخلی 3600-4000 گلاسه 200 گرمی100*70هرکیلوگرم 14300
کاغذ کرافت تولیدداخل 4800-5200 گلاسه 300 گرمی 100*70هرکیلو گرم 14100
سفید لی اند من 125 گرم -------- مقوای ایندر برد270گرمی 21500
آخال قهوه ای پرس شده کارتن  1900-2300  A4 خارجی 80 گرمی 32000
پوشال سفید کارتن  -------  A4 ایرانی 80 گرمی 22000

 

 

آرشیو قیمت کاغذ و مقوا در تاریخ 1397/10/17
نوع محصول قیمت (تومان) نوع محصول  قیمت(تومان)
کاغذ ساده بازیافت (درجه1) 3000-3300

تحریر 70 گرمی 70*100هربند

 274000
کاغذ ساده بازیافت (درجه2) 2900-3000 تحریر 80 گرمی 70*100هربند 301000
لاینر رنگی(تولید داخل) -------- مقوا پشت طوسی 300 گرم هر کیلوگرم 13100
تست لاینر(تولید داخل) 4800-5200 مقوا پشت طوسی 250 گرم هر کیلوگرم 13100
فلوتینگ داخلی 4500-4800 گلاسه 200 گرمی100*70هرکیلوگرم 14300
کاغذ کرافت تولیدداخل 5200-5700 گلاسه 300 گرمی 100*70هرکیلو گرم 14100
سفید لی اند من 125 گرم -------- مقوای ایندر برد270گرمی 21500
آخال قهوه ای پرس شده کارتن  2000-2500  A4 خارجی 80 گرمی 32000
پوشال سفید کارتن  -------  A4 ایرانی 80 گرمی 22000

 

 

آرشیو قیمت کاغذ و مقوا در تاریخ 1397/10/12
نوع محصول قیمت (تومان) نوع محصول  قیمت(تومان)
کاغذ ساده بازیافت (درجه1) 3000-3300

تحریر 70 گرمی 70*100هربند

 218000
کاغذ ساده بازیافت (درجه2) 2900-3000 تحریر 80 گرمی 70*100هربند 286000
لاینر رنگی(تولید داخل) -------- مقوا پشت طوسی 300 گرم هر کیلوگرم 13100
تست لاینر(تولید داخل) 4800-5200 مقوا پشت طوسی 250 گرم هر کیلوگرم 13100
فلوتینگ داخلی 4500-4800 گلاسه 200 گرمی100*70هرکیلوگرم 14300
کاغذ کرافت تولیدداخل 5200-5700 گلاسه 300 گرمی 100*70هرکیلو گرم 14100
سفید لی اند من 125 گرم -------- مقوای ایندر برد270گرمی 27000
آخال قهوه ای پرس شده کارتن  2000-2500  A4 خارجی 80 گرمی 32000
پوشال سفید کارتن  -------  A4 ایرانی 80 گرمی 22000

 

 

آرشیو قیمت کاغذ و مقوا در تاریخ 1397/10/09
نوع محصول قیمت (تومان) نوع محصول  قیمت(تومان)
کاغذ ساده بازیافت (درجه1) 3000-3300

تحریر 70 گرمی 70*100هربند

 221000
کاغذ ساده بازیافت (درجه2) 2900-3000 تحریر 80 گرمی 70*100هربند 286000
لاینر رنگی(تولید داخل) -------- مقوا پشت طوسی 300 گرم هر کیلوگرم 13100
تست لاینر(تولید داخل) 4800-5200 مقوا پشت طوسی 250 گرم هر کیلوگرم 13100
فلوتینگ داخلی 4500-4800 گلاسه 200 گرمی100*70هرکیلوگرم 13800
کاغذ کرافت تولیدداخل 5200-5700 گلاسه 300 گرمی 100*70هرکیلو گرم 14000
سفید لی اند من 125 گرم -------- مقوای ایندر برد270گرمی 23000
آخال قهوه ای پرس شده کارتن  2000-2500  A4 خارجی 80 گرمی 32000
پوشال سفید کارتن  -------  A4 ایرانی 80 گرمی 22000

 

 

آرشیو قیمت کاغذ و مقوا در تاریخ 1397/10/08
نوع محصول قیمت (تومان) نوع محصول  قیمت(تومان)
کاغذ ساده بازیافت (درجه1) 3000-3300

تحریر 70 گرمی 70*100هربند

 251000
کاغذ ساده بازیافت (درجه2) 2900-3000 تحریر 80 گرمی 70*100هربند 294000
لاینر رنگی(تولید داخل) -------- مقوا پشت طوسی 300 گرم هر کیلوگرم 13200
تست لاینر(تولید داخل) 4800-5200 مقوا پشت طوسی 250 گرم هر کیلوگرم 13200
فلوتینگ داخلی 4500-4800 گلاسه 200 گرمی100*70هرکیلوگرم 13900
کاغذ کرافت تولیدداخل 5200-5700 گلاسه 300 گرمی 100*70هرکیلو گرم 14100
سفید لی اند من 125 گرم -------- مقوای ایندر برد270گرمی 23000
آخال قهوه ای پرس شده کارتن  2000-2500  A4 خارجی 80 گرمی 32000
پوشال سفید کارتن  -------  A4 ایرانی 80 گرمی 22000

 

 

آرشیو قیمت کاغذ و مقوا در تاریخ 1397/10/04
نوع محصول قیمت (تومان) نوع محصول  قیمت(تومان)
کاغذ ساده بازیافت (درجه1) 3000-3300

تحریر 70 گرمی 70*100هربند

 251000
کاغذ ساده بازیافت (درجه2) 2900-3000 تحریر 80 گرمی 70*100هربند 294000
لاینر رنگی(تولید داخل) -------- مقوا پشت طوسی 300 گرم هر کیلوگرم 13200
تست لاینر(تولید داخل) 4800-5200 مقوا پشت طوسی 250 گرم هر کیلوگرم 13200
فلوتینگ داخلی 4500-4800 گلاسه 200 گرمی100*70هرکیلوگرم 13900
کاغذ کرافت تولیدداخل 5200-5700 گلاسه 300 گرمی 100*70هرکیلو گرم 14100
سفید لی اند من 125 گرم -------- مقوای ایندر برد270گرمی 23000
آخال قهوه ای پرس شده کارتن  2000-2500  A4 خارجی 80 گرمی 32000
پوشال سفید کارتن  -------  A4 ایرانی 80 گرمی 22000

 

 

آرشیو قیمت کاغذ و مقوا در تاریخ 1397/10/03
نوع محصول قیمت (تومان) نوع محصول  قیمت(تومان)
کاغذ ساده بازیافت (درجه1) 3000-3300

تحریر 70 گرمی 70*100هربند

 251000
کاغذ ساده بازیافت (درجه2) 2900-3000 تحریر 80 گرمی 70*100هربند 294000
لاینر رنگی(تولید داخل) -------- مقوا پشت طوسی 300 گرم هر کیلوگرم 13200
تست لاینر(تولید داخل) 4800-5200 مقوا پشت طوسی 250 گرم هر کیلوگرم 13200
فلوتینگ داخلی 4500-4800 گلاسه 200 گرمی100*70هرکیلوگرم 13900
کاغذ کرافت تولیدداخل 5200-5700 گلاسه 300 گرمی 100*70هرکیلو گرم 14100
سفید لی اند من 125 گرم -------- مقوای ایندر برد270گرمی 23000
آخال قهوه ای پرس شده کارتن  2000-2500  A4 خارجی 80 گرمی 32000
پوشال سفید کارتن  -------  A4 ایرانی 80 گرمی 22000

 

 

آرشیو قیمت کاغذ و مقوا در تاریخ 1397/09/28
نوع محصول قیمت (تومان) نوع محصول  قیمت(تومان)
کاغذ ساده بازیافت (درجه1) 4300-4400

تحریر 70 گرمی 70*100هربند

 249000
کاغذ ساده بازیافت (درجه2) 3900-4100 تحریر 80 گرمی 70*100هربند 296000
لاینر رنگی(تولید داخل) -------- مقوا پشت طوسی 300 گرم هر کیلوگرم 13300
تست لاینر(تولید داخل) 5000-5200 مقوا پشت طوسی 250 گرم هر کیلوگرم 13300
فلوتینگ داخلی 4000-5200 گلاسه 200 گرمی100*70هرکیلوگرم 13900
کاغذ کرافت تولیدداخل 6000-6100 گلاسه 300 گرمی 100*70هرکیلو گرم 14200
سفید لی اند من 125 گرم -------- مقوای ایندر برد270گرمی 23500
آخال قهوه ای پرس شده کارتن  2200-2700  A4 خارجی 80 گرمی 32000
پوشال سفید کارتن  -------  A4 ایرانی 80 گرمی 22000

 

 

آرشیو قیمت کاغذ و مقوا در تاریخ 1397/09/25
نوع محصول قیمت (تومان) نوع محصول  قیمت(تومان)
کاغذ ساده بازیافت (درجه1) 4300-4400

تحریر 70 گرمی 70*100هربند

 261000
کاغذ ساده بازیافت (درجه2) 3900-4100 تحریر 80 گرمی 70*100هربند 301000
لاینر رنگی(تولید داخل) -------- مقوا پشت طوسی 300 گرم هر کیلوگرم 13200
تست لاینر(تولید داخل) 5000-5200 مقوا پشت طوسی 250 گرم هر کیلوگرم 13200
فلوتینگ داخلی 4000-5200 گلاسه 200 گرمی100*70هرکیلوگرم 14000
کاغذ کرافت تولیدداخل 6000-6100 گلاسه 300 گرمی 100*70هرکیلو گرم 140900
سفید لی اند من 125 گرم -------- مقوای ایندر برد270گرمی 23000
آخال قهوه ای پرس شده کارتن  2200-2700  A4 خارجی 80 گرمی 32000
پوشال سفید کارتن  -------  A4 ایرانی 80 گرمی 22000

 

 

آرشیو قیمت کاغذ و مقوا در تاریخ 1397/09/21
نوع محصول قیمت (تومان) نوع محصول  قیمت(تومان)
کاغذ ساده بازیافت (درجه1) 4300-4400

تحریر 70 گرمی 70*100هربند

 261000
کاغذ ساده بازیافت (درجه2) 3900-4100 تحریر 80 گرمی 70*100هربند 301000
لاینر رنگی(تولید داخل) -------- مقوا پشت طوسی 300 گرم هر کیلوگرم 13200
تست لاینر(تولید داخل) 5000-5200 مقوا پشت طوسی 250 گرم هر کیلوگرم 13200
فلوتینگ داخلی 4000-5200 گلاسه 200 گرمی100*70هرکیلوگرم 14000
کاغذ کرافت تولیدداخل 6000-6100 گلاسه 300 گرمی 100*70هرکیلو گرم 140900
سفید لی اند من 125 گرم -------- مقوای ایندر برد270گرمی 23000
آخال قهوه ای پرس شده کارتن  2200-2700  A4 خارجی 80 گرمی 32000
پوشال سفید کارتن  -------  A4 ایرانی 80 گرمی 22000

 

 

آرشیو قیمت کاغذ و مقوا در تاریخ 1397/09/20
نوع محصول قیمت (تومان) نوع محصول  قیمت(تومان)
کاغذ ساده بازیافت (درجه1) 4300-4400

تحریر 70 گرمی 70*100هربند

 228000
کاغذ ساده بازیافت (درجه2) 3900-4100 تحریر 80 گرمی 70*100هربند 291000
لاینر رنگی(تولید داخل) -------- مقوا پشت طوسی 300 گرم هر کیلوگرم 13400
تست لاینر(تولید داخل) 5000-5200 مقوا پشت طوسی 250 گرم هر کیلوگرم 13400
فلوتینگ داخلی 4000-5200 گلاسه 200 گرمی100*70هرکیلوگرم 14900
کاغذ کرافت تولیدداخل 6000-6100 گلاسه 300 گرمی 100*70هرکیلو گرم 14900
سفید لی اند من 125 گرم -------- مقوای ایندر برد270گرمی90*60 23500
آخال قهوه ای پرس شده کارتن  2200-2700  A4 خارجی 80 گرمی 32000
پوشال سفید کارتن  -------  A4 ایرانی 80 گرمی 22000

 

 

آرشیو قیمت کاغذ و مقوا در تاریخ 1397/09/17
نوع محصول قیمت (تومان) نوع محصول  قیمت(تومان)
کاغذ ساده بازیافت (درجه1) 4300-4400

تحریر 70 گرمی 70*100هربند

 228000
کاغذ ساده بازیافت (درجه2) 3900-4100 تحریر 80 گرمی 70*100هربند 291000
لاینر رنگی(تولید داخل) -------- مقوا پشت طوسی 300 گرم هر کیلوگرم 13400
تست لاینر(تولید داخل) 5000-5200 مقوا پشت طوسی 250 گرم هر کیلوگرم 13400
فلوتینگ داخلی 4000-5200 گلاسه 200 گرمی100*70هرکیلوگرم 14900
کاغذ کرافت تولیدداخل 6000-6100 گلاسه 300 گرمی 100*70هرکیلو گرم 14900
سفید لی اند من 125 گرم -------- مقوای ایندر برد270گرمی90*60 23500
آخال قهوه ای پرس شده کارتن  2200-2700  A4 خارجی 80 گرمی 32000
پوشال سفید کارتن  -------  A4 ایرانی 80 گرمی 22000

 

 

آرشیو قیمت کاغذ و مقوا در تاریخ 1397/09/14
نوع محصول قیمت (تومان) نوع محصول  قیمت(تومان)
کاغذ ساده بازیافت (درجه1) 4300-4400

تحریر 70 گرمی 70*100هربند

 228000
کاغذ ساده بازیافت (درجه2) 3900-4100 تحریر 80 گرمی 70*100هربند 291000
لاینر رنگی(تولید داخل) -------- مقوا پشت طوسی 300 گرم هر کیلوگرم 13400
تست لاینر(تولید داخل) 5000-5200 مقوا پشت طوسی 250 گرم هر کیلوگرم 13400
فلوتینگ داخلی 4000-5200 گلاسه 200 گرمی100*70هرکیلوگرم 14900
کاغذ کرافت تولیدداخل 6000-6100 گلاسه 300 گرمی 100*70هرکیلو گرم 14900
سفید لی اند من 125 گرم -------- مقوای ایندر برد270گرمی90*60 23500
آخال قهوه ای پرس شده کارتن  2200-2700  A4 خارجی 80 گرمی 32000
پوشال سفید کارتن  -------  A4 ایرانی 80 گرمی 22000

 

 

آرشیو قیمت کاغذ و مقوا در تاریخ 1397/09/12
نوع محصول قیمت (تومان) نوع محصول  قیمت(تومان)
کاغذ ساده بازیافت (درجه1) 4300-4400

تحریر 70 گرمی 70*100هربند

 197000
کاغذ ساده بازیافت (درجه2) 3900-4100 تحریر 80 گرمی 70*100هربند 286000
لاینر رنگی(تولید داخل) -------- مقوا پشت طوسی 300 گرم هر کیلوگرم 13400
تست لاینر(تولید داخل) 5000-5200 مقوا پشت طوسی 250 گرم هر کیلوگرم 13400
فلوتینگ داخلی 4000-5200 گلاسه 200 گرمی100*70هرکیلوگرم 14900
کاغذ کرافت تولیدداخل 6000-6100 گلاسه 300 گرمی 100*70هرکیلو گرم 14900
سفید لی اند من 125 گرم -------- مقوای ایندر برد270گرمی90*60 23500
آخال قهوه ای پرس شده کارتن  2200-2700  A4 خارجی 80 گرمی 32000
پوشال سفید کارتن  -------  A4 ایرانی 80 گرمی 22000

 

 

آرشیو قیمت کاغذ و مقوا در تاریخ 1397/09/06
نوع محصول قیمت (تومان) نوع محصول  قیمت(تومان)
کاغذ ساده بازیافت (درجه1) 4300-4400

تحریر 70 گرمی 70*100هربند

 197000
کاغذ ساده بازیافت (درجه2) 3900-4100 تحریر 80 گرمی 70*100هربند 286000
لاینر رنگی(تولید داخل) -------- مقوا پشت طوسی 300 گرم هر کیلوگرم 13400
تست لاینر(تولید داخل) 5000-5300 مقوا پشت طوسی 250 گرم هر کیلوگرم 13400
فلوتینگ داخلی 5000-5300 گلاسه 200 گرمی100*70هرکیلوگرم 14900
کاغذ کرافت تولیدداخل 6000-6100 گلاسه 300 گرمی 100*70هرکیلو گرم 14900
سفید لی اند من 125 گرم -------- مقوای ایندر برد270گرمی90*60 23500
آخال قهوه ای پرس شده کارتن  2300-2700  A4 خارجی 80 گرمی 32000
پوشال سفید کارتن  -------  A4 ایرانی 80 گرمی 22000

 

 

آرشیو قیمت کاغذ و مقوا در تاریخ 1397/09/05
نوع محصول قیمت (تومان) نوع محصول  قیمت(تومان)
کاغذ ساده بازیافت (درجه1) 4400-4500

تحریر 70 گرمی 70*100هربند

 241000
کاغذ ساده بازیافت (درجه2) 4000-4200 تحریر 80 گرمی 70*100هربند 291000
لاینر رنگی(تولید داخل) -------- مقوا پشت طوسی 300 گرم هر کیلوگرم 13300
تست لاینر(تولید داخل) 5100-5400 مقوا پشت طوسی 250 گرم هر کیلوگرم 13300
فلوتینگ داخلی 5000-5300 گلاسه 200 گرمی100*70هرکیلوگرم 15100
کاغذ کرافت تولیدداخل 6000-6200 گلاسه 300 گرمی 100*70هرکیلو گرم 15100
سفید لی اند من 125 گرم -------- مقوای ایندر برد270گرمی90*60 23500
آخال قهوه ای پرس شده کارتن  2300-2700  A4 خارجی 80 گرمی 42000
پوشال سفید کارتن  -------  A4 ایرانی 80 گرمی 22000

 

 

آرشیو قیمت کاغذ و مقوا در تاریخ 1397/09/01
نوع محصول قیمت (تومان) نوع محصول  قیمت(تومان)
کاغذ ساده بازیافت (درجه1) 4400-4500

تحریر 70 گرمی 70*100هربند

 241000
کاغذ ساده بازیافت (درجه2) 4000-4200 تحریر 80 گرمی 70*100هربند 291000
لاینر رنگی(تولید داخل) -------- مقوا پشت طوسی 300 گرم هر کیلوگرم 13300
تست لاینر(تولید داخل) 5100-5400 مقوا پشت طوسی 250 گرم هر کیلوگرم 13300
فلوتینگ داخلی 5000-5300 گلاسه 200 گرمی100*70هرکیلوگرم 15100
کاغذ کرافت تولیدداخل 6000-6200 گلاسه 300 گرمی 100*70هرکیلو گرم 15100
سفید لی اند من 125 گرم -------- مقوای ایندر برد270گرمی90*60 23500
آخال قهوه ای پرس شده کارتن  2300-2700  A4 خارجی 80 گرمی 42000
پوشال سفید کارتن  -------  A4 ایرانی 80 گرمی 22000

 

 

آرشیو قیمت کاغذ و مقوا در تاریخ 1397/08/29
نوع محصول قیمت (تومان) نوع محصول  قیمت(تومان)
کاغذ ساده بازیافت (درجه1) 4400-4500

تحریر 70 گرمی 70*100هربند

 241000
کاغذ ساده بازیافت (درجه2) 4000-4200 تحریر 80 گرمی 70*100هربند 291000
لاینر رنگی(تولید داخل) -------- مقوا پشت طوسی 300 گرم هر کیلوگرم 13300
تست لاینر(تولید داخل) 5100-5400 مقوا پشت طوسی 250 گرم هر کیلوگرم 13300
فلوتینگ داخلی 5000-5300 گلاسه 200 گرمی100*70هرکیلوگرم 15100
کاغذ کرافت تولیدداخل 6000-6200 گلاسه 300 گرمی 100*70هرکیلو گرم 15100
سفید لی اند من 125 گرم -------- مقوای ایندر برد270گرمی90*60 23500
آخال قهوه ای پرس شده کارتن  2300-2700  A4 خارجی 80 گرمی 42000
پوشال سفید کارتن  -------  A4 ایرانی 80 گرمی 22000

 

 

آرشیو قیمت کاغذ و مقوا در تاریخ 1397/08/26
نوع محصول قیمت (تومان) نوع محصول  قیمت(تومان)
کاغذ ساده بازیافت (درجه1) 4400-4500

تحریر 70 گرمی 70*100هربند

 246000
کاغذ ساده بازیافت (درجه2) 4000-4200 تحریر 80 گرمی 70*100هربند 291000
لاینر رنگی(تولید داخل) -------- مقوا پشت طوسی 300 گرم هر کیلوگرم 13200
تست لاینر(تولید داخل) 5100-5400 مقوا پشت طوسی 250 گرم هر کیلوگرم 13200
فلوتینگ داخلی 5000-5300 گلاسه 200 گرمی100*70هرکیلوگرم 14100
کاغذ کرافت تولیدداخل 6000-6200 گلاسه 300 گرمی 100*70هرکیلو گرم 15100
سفید لی اند من 125 گرم -------- مقوای ایندر برد270گرمی90*60 23300
آخال قهوه ای پرس شده کارتن  2300-2700  A4 خارجی 80 گرمی 37000
پوشال سفید کارتن  -------  A4 ایرانی 80 گرمی 22000

 

 

آرشیو قیمت کاغذ و مقوا در تاریخ 1397/08/23
نوع محصول قیمت (تومان) نوع محصول  قیمت(تومان)
کاغذ ساده بازیافت (درجه1) 4500-4700 تحریر 70 گرمی 70*100 256000
کاغذ ساده بازیافت (درجه2) 4200-4400 تحریر 80 گرمی 70*100 296000
لاینر رنگی(تولید داخل) ------ مقوا پشت طوسی 300 گرم 131000
تست لاینر(تولید داخل) ------ مقوا پشت طوسی 250 گرم 131000
فلوتینگ داخلی ------- گلاسه 200 گرم  100*70 هر کیلو  141000
کرافت تولید داخل 120  6000-6300

گلاسه 300 گرم 

100*70 هر کیلو 

151000
سفید لی اند من 125 گرم -----

مقوا متالایز بهداشتی

هر کیلو 

------
ضایعات کارتن فله  2500-2700 کاغذ A4 گراماژ 80 42000
پوشال سفید  ------  کاغذ A5 گراماژ 80 22000

به دلیل نوسانات مداوم نرخ کاغذ و مقوا ، قیمت های فوق مربوط به تاریخ درج شده میباشد.

 

آرشیو قیمت کاغذ و مقوا در تاریخ 1397/08/20
نوع محصول قیمت (تومان) نوع محصول  قیمت(تومان)
کاغذ ساده بازیافت (درجه1) 4500-4700 تحریر 70 گرمی 70*100 261000
کاغذ ساده بازیافت (درجه2) 4200-4400 تحریر 80 گرمی 70*100 291000
لاینر رنگی(تولید داخل) ------ مقوا پشت طوسی 300 گرم 126000
تست لاینر(تولید داخل) ------ مقوا پشت طوسی 250 گرم 129000
فلوتینگ داخلی ------- گلاسه 200 گرم  100*70 هر کیلو  136000
کرافت تولید داخل 120  6000-6300

گلاسه 300 گرم 

100*70 هر کیلو 

146000
سفید لی اند من 125 گرم -----

مقوا متالایز بهداشتی

هر کیلو 

------
ضایعات کارتن فله  2500-2700 کاغذ A4 گراماژ 80 42000
پوشال سفید  ------  کاغذ A5 گراماژ 80 22000

به دلیل نوسانات مداوم نرخ کاغذ و مقوا ، قیمت های فوق مربوط به تاریخ درج شده میباشد.

 

آرشیو قیمت کاغذ و مقوا در تاریخ 1397/08/19
نوع محصول قیمت (تومان) نوع محصول  قیمت(تومان)
کاغذ ساده بازیافت (درجه1) 4500-4700 تحریر 70 گرمی 70*100 226000
کاغذ ساده بازیافت (درجه2) 4200-4400 تحریر 80 گرمی 70*100 252000
لاینر رنگی(تولید داخل) ------ مقوا پشت طوسی 300 گرم 107000
تست لاینر(تولید داخل) ------ مقوا پشت طوسی 250 گرم 107000
فلوتینگ داخلی ------- گلاسه 200 گرم  100*70 هر کیلو  121000
کرافت تولید داخل 120  6000-6300

گلاسه 300 گرم 

100*70 هر کیلو 

127000
سفید لی اند من 125 گرم -----

مقوا متالایز بهداشتی

هر کیلو 

------
ضایعات کارتن فله  2500-2700 کاغذ A4 گراماژ 80 42000
پوشال سفید  ------  کاغذ A5 گراماژ 80 22000

به دلیل نوسانات مداوم نرخ کاغذ و مقوا ، قیمت های فوق مربوط به تاریخ درج شده میباشد.

 

آرشیو قیمت کاغذ و مقوا در تاریخ 1397/08/12
نوع محصول قیمت (تومان) نوع محصول  قیمت(تومان)
کاغذ ساده بازیافت (درجه1) 4500-4700 تحریر 70 گرمی 70*100 226000
کاغذ ساده بازیافت (درجه2) 4200-4400 تحریر 80 گرمی 70*100 252000
لاینر رنگی(تولید داخل) ------ مقوا پشت طوسی 300 گرم 107000
تست لاینر(تولید داخل) ------ مقوا پشت طوسی 250 گرم 107000
فلوتینگ داخلی ------- گلاسه 200 گرم  100*70 هر کیلو  121000
کرافت تولید داخل 120  6000-6300

گلاسه 300 گرم 

100*70 هر کیلو 

127000
سفید لی اند من 125 گرم -----

مقوا متالایز بهداشتی

هر کیلو 

------
ضایعات کارتن فله  2500-2700 کاغذ A4 گراماژ 80 42000
پوشال سفید  ------  کاغذ A5 گراماژ 80 22000

به دلیل نوسانات مداوم نرخ کاغذ و مقوا ، قیمت های فوق مربوط به تاریخ درج شده میباشد.

 

آرشیو قیمت کاغذ و مقوا در تاریخ 1397/08/02
نوع محصول قیمت (تومان) نوع محصول  قیمت(تومان)
کاغذ ساده بازیافت (درجه1) 4500-4700 تحریر 70 گرمی 70*100 226000
کاغذ ساده بازیافت (درجه2) 4200-4400 تحریر 80 گرمی 70*100 252000
لاینر رنگی(تولید داخل) ------ مقوا پشت طوسی 300 گرم 107000
تست لاینر(تولید داخل) ------ مقوا پشت طوسی 250 گرم 107000
فلوتینگ داخلی ------- گلاسه 200 گرم  100*70 هر کیلو  121000
کرافت تولید داخل 120  6000-6300

گلاسه 300 گرم 

100*70 هر کیلو 

127000
سفید لی اند من 125 گرم -----

مقوا متالایز بهداشتی

هر کیلو 

------
ضایعات کارتن فله  2500-2700 کاغذ A4 گراماژ 80 42000
پوشال سفید  ------  کاغذ A5 گراماژ 80 22000

به دلیل نوسانات مداوم نرخ کاغذ و مقوا ، قیمت های فوق مربوط به تاریخ درج شده میباشد.

 

آرشیو قیمت کاغذ و مقوا در تاریخ 1397/07/29
نوع محصول قیمت (تومان) نوع محصول  قیمت(تومان)
کاغذ ساده بازیافت (درجه1) 4600-4800 تحریر 70 گرمی 70*100 201000
کاغذ ساده بازیافت (درجه2) 4300-4500 تحریر 80 گرمی 70*100 211000
لاینر رنگی(تولید داخل) ------ مقوا پشت طوسی 300 گرم 94000
تست لاینر(تولید داخل) ------ مقوا پشت طوسی 250 گرم 94000
فلوتینگ داخلی ------- گلاسه 200 گرم  100*70 هر کیلو  106000
کرافت تولید داخل 120  6000-6200

گلاسه 300 گرم 

100*70 هر کیلو 

116000
سفید لی اند من 125 گرم -----

مقوا متالایز بهداشتی

هر کیلو 

------
ضایعات کارتن فله  2500-2700 کاغذ A4 گراماژ 80 42000
پوشال سفید  ------  کاغذ A5 گراماژ 80 26000

به دلیل نوسانات مداوم نرخ کاغذ و مقوا ، قیمت های فوق مربوط به تاریخ درج شده میباشد.

 

آرشیو قیمت کاغذ و مقوا در تاریخ 1397/07/25
نوع محصول قیمت (تومان) نوع محصول  قیمت(تومان)
کاغذ ساده بازیافت (درجه1) 4800-5100 تحریر 70 گرمی 70*100 183000
کاغذ ساده بازیافت (درجه2) 4500-4800 تحریر 80 گرمی 70*100 191000
لاینر رنگی(تولید داخل) ------ مقوا پشت طوسی 300 گرم 91500
تست لاینر(تولید داخل) ------ مقوا پشت طوسی 250 گرم 91500
فلوتینگ داخلی ------- گلاسه 200 گرم  100*70 هر کیلو  93000
کرافت تولید داخل 120  6000-6200

گلاسه 300 گرم 

100*70 هر کیلو 

103000
سفید لی اند من 125 گرم -----

مقوا متالایز بهداشتی

هر کیلو 

------
ضایعات کارتن فله  2500-2700 کاغذ A4 گراماژ 80 42000
پوشال سفید  ------  کاغذ A5 گراماژ 80 26000

به دلیل نوسانات مداوم نرخ کاغذ و مقوا ، قیمت های فوق مربوط به تاریخ درج شده میباشد.

 

آرشیو قیمت کاغذ و مقوا در تاریخ 1397/07/23
نوع محصول قیمت (تومان) نوع محصول  قیمت(تومان)
کاغذ ساده بازیافت (درجه1) 4800-5100 تحریر 70 گرمی 70*100 183000
کاغذ ساده بازیافت (درجه2) 4500-4800 تحریر 80 گرمی 70*100 191000
لاینر رنگی(تولید داخل) ------ مقوا پشت طوسی 300 گرم 91500
تست لاینر(تولید داخل) ------ مقوا پشت طوسی 250 گرم 91500
فلوتینگ داخلی ------- گلاسه 200 گرم  100*70 هر کیلو  93000
کرافت تولید داخل 120  6000-6200

گلاسه 300 گرم 

100*70 هر کیلو 

103000
سفید لی اند من 125 گرم -----

مقوا متالایز بهداشتی

هر کیلو 

------
ضایعات کارتن فله  2500-2700 کاغذ A4 گراماژ 80 42000
پوشال سفید  ------  کاغذ A5 گراماژ 80 26000

به دلیل نوسانات مداوم نرخ کاغذ و مقوا ، قیمت های فوق مربوط به تاریخ درج شده میباشد.

 

آرشیو قیمت کاغذ و مقوا در تاریخ 1397/07/15
نوع محصول قیمت (تومان) نوع محصول  قیمت(تومان)
کاغذ ساده بازیافت (درجه1) 3300-3700 تحریر 70 گرمی 70*100 181000
کاغذ ساده بازیافت (درجه2) 3000-3400 تحریر 80 گرمی 70*100 191000
لاینر رنگی(تولید داخل) ------ مقوا پشت طوسی 350 گرم 92000
تست لاینر(تولید داخل) ------ مقوا پشت طوسی 250 گرم 92000
فلوتینگ داخلی ------- گلاسه 200 گرم  100*70 هر کیلو  92000
کرافت تولید داخل 120  4300-4600

گلاسه 300 گرم 

100*70 هر کیلو 

102000
سفید لی اند من 125 گرم -----

مقوا متالایز بهداشتی

هر کیلو 

------
ضایعات کارتن فله  1400-2200 کاغذ A4 گراماژ 80 37000
پوشال سفید  2200-3500  کاغذ A5 گراماژ 80 26000

به دلیل نوسانات مداوم نرخ کاغذ و مقوا ، قیمت های فوق مربوط به تاریخ درج شده میباشد.

 


بعدی 1 2 3 4 5  ... قبلی 
صفحه 1 از 19